Ιερά Αγρυπνία και Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ιερά Αγρυπνία και Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Εννιάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Λ. Βασιλείου.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εννιάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Λ. Βασιλείου.

Ἁγιασμός μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου 2021-2022 στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 το απόγευμα, στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας, τελέσθηκε με την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανάσιο, ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων.

Τον Αγιασμό τέλεσαν οι Ιερείς της ενορίας ο π. Νέστορας Γκουρομίσιος και ο π. Προκόπιος Διδίλης. Συμμετείχαν πολλά παιδιά και νέοι της ενορίας, οι γονείς τους, οι κατηχήτριες και ενορίτες.

Μετά το πέρας του Αγιασμού, όλα τα παιδιά πέρασαν στην αίθουσα του Ενοριακού Κέντρου για ένα κέρασμα.

Καλή κατηχητική χρονιά!!!

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἁγιασμός μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου 2021-2022 στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Ἀθανασίου, ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ.κ. Ἀθανασίου, ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων.

Ἡ νέα κατηχητική περίοδος στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀρχίζει γι’ ακόμη μια χρονιά.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἡ νέα κατηχητική περίοδος στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀρχίζει γι’ ακόμη μια χρονιά.

Ἕνα κάθε μήνα Οκτωβρίου 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

                                                                                                                       Ὀκτώβριος 2021

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Ὡς ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί, ἔ­χου­με τό προ­νό­μιο νά κρα­τοῦ­με τόν θη­σαυ­ρό τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ.

Πῶς ὅ­μως θά τόν κά­νου­με κτῆ­μα μας; Πῶς θά τόν ἀ­φο­μοι­ώ­σου­με; Πῶς θά καρ­πο­φο­ρή­σει;

Ἀ­κού­γον­τας ἤ δι­α­βά­ζον­τας τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Ἀλλά γιά νά καρ­πο­φο­ρή­σει Αὐτός στίς καρδιές μας, χρει­ά­ζον­ται κά­ποι­ες βα­σι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

1. Νά αἰ­σθα­νό­μα­στε ὅ­τι ἀ­κοῦ­με τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ∙ ὅ­τι εἶ­ναι θε­ό­πνευ­στος∙ χω­ρίς κρι­τι­κή. Νά λέ­με: Τό λέ­ει ὁ Θε­ός!

2. Νά αἰ­σθα­νό­μα­στε ὅ­τι εἶ­ναι ὁ ἴ­διος ὁ Λό­γος τοῦ Θε­οῦ∙ τό δεύ­τε­ρο Πρό­σω­πο τῆς Ἁ­γί­ας Τριά­δος, πού ἔ­γι­νε ἄν­θρω­πος, γράμ­μα­τα, ἦ­χος.

3. Νά προ­σερ­χό­μα­στε στή με­λέ­τη ἤ τήν ἀ­κρό­α­ση τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ μέ πνεῦ­μα μα­θη­τεί­ας καί τα­πει­νώ­σε­ως, ὅ­πως οἱ Ἀ­πό­στο­λοι στόν Χρι­στό, καί ὄ­χι ὡς δι­δά­σκα­λοι.

4. Αὐ­τό πού θά μά­θου­με πρέ­πει νά μᾶς ἀ­να­γεν­νή­σει, νά μᾶς με­τα­μορ­φώ­σει, νά μᾶς γί­νει ζω­ή. Νά μήν τό μά­θου­με σάν ἁ­πλές γνώ­σεις. Νά κά­νει τόν νοῦ μας «νοῦν Χρι­στοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 16).

5. Νά με­λε­τοῦ­με κα­θη­με­ρι­νῶς τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή, μέ προ­σευ­χή, μέ προ­σο­χή, μέ ἐ­πι­μο­νή. Νά κο­πι­ά­σου­με, νά πο­νέ­σου­με, νά κλά­ψου­με, νά ἐ­ρευ­νοῦ­με δια­ρκῶς, ὥ­σπου νά συλ­λά­βου­με τό «νο­η­τόν Ἰ­χθύ», τά νο­ή­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.

6. Νά ἀ­να­ζη­τοῦ­με τό θε­ο­λο­γι­κό βά­θος. Νά μή με­λε­τοῦ­με ρη­χά καί ἐ­πι­πό­λαι­α.

7. Κά­θε συμ­πέ­ρα­σμα πού θά ἐ­ξά­γου­με, νά τό λο­γα­ρι­ά­ζου­με γιά τόν ἑ­αυ­τό μας.

8. Ἡ με­λέ­τη καί ἡ ἀ­κρό­α­ση τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ νά εἶ­ναι ἀ­νελ­λι­πής. «Μή ἐγ­κα­τα­λεί­πον­τες τήν ἐ­πι­συ­να­γω­γήν ἑ­αυ­τῶν…» (Ἑ­βρ. 10, 25).

9. Νά δί­νου­με ἐ­λε­η­μο­σύ­νη πνευ­μα­τι­κή. Ὅ­σοι δέν ἀ­κοῦν τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι φτω­χοί. Νά τούς προ­σφέ­ρου­με ὡς τρο­φή τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Νά τούς ποῦ­με: Ἐ­λᾶ­τε νά ἀ­κού­σε­τε τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ! Θά γε­μί­σει ἡ ἄ­δεια τους ψυ­χή μέ Χρι­στό.

10. Νά ἀ­πο­κτή­σου­με τό κλει­δί μέ τό ὁ­ποῖ­ο θά κά­νου­με δι­κό μας αὐ­τόν τόν θη­σαυ­ρό. Νά ἀ­πο­κτή­σου­με τό Πνεῦ­μα τό Ἅ­γιο, γιά νά μπο­ρέ­σου­με νά κα­τα­νο­ή­σου­με τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Νά ἔ­χου­με μί­α μό­νι­μη Πεν­τη­κο­στή, νά μᾶς δεί­χνει τά βα­θειά νο­ή­μα­τα τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ.

Ἄν με­λε­τοῦ­με ἔ­τσι τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ, ἀ­γα­πη­τοί μου ἐ­νο­ρί­τες, θά μᾶς πιά­σει θάμ­βος καί ἔκ­πλη­ξη! Θά βλέ­που­με τά με­γα­λεῖ­α τοῦ Θε­οῦ! Θά συ­ναν­τή­σου­με τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ! Θά ἔ­χου­με δη­μι­ουρ­γή­σει κοι­νω­νί­α μέ τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ!

 Μέ κά­θε εὐ­λο­γί­α καί εὐ­χή,

 (+) π. Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

Posted in Ένα Κάθε Μήνα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἕνα κάθε μήνα Οκτωβρίου 2021

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Οκτωβρίου 2021

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Οκτωβρίου 2021

Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με εκκλησιαστική κατάνυξη εορτάσθηκε η μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Το απόγευμα της παραμονής εψάλη ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός

Την ακολουθία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τέλεσαν οι Ιερείς της ενορίας π. Νέστορας και π. Προκόπιος, και πολλοί χριστιανοί ήταν εκείνοι που προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρό και έλαβαν  κλάδους βασιλικού ως ευλογία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εψάλη η ακολουθία του εσπερινού και στη συνέχεια η ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού.

Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, επάνω στον  οποίο είναι εναποτεθειμένο τεμάχιο από τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Εικόνα αυτή με τον Τίμιο Σταυρό και το Τίμιο Ξύλο παραμένει στην ενορία μας ως ένα πολύτιμο εκκλησιαστικό και αγιαστικό κειμήλιο.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Ἕνα κάθε μήνα Σεπτεμβρίου 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Σεπτέμβριος 2021

να κάθε μήνα.

Ἂν καθίσεις στὶς κερκίδες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ δεῖς τοὺς ἀνθρώπους πῶς κινοῦνται στὸ θέατρο τῆς ζωῆς, θὰ σὲ πιάσει ἀπελπισία.   

Εἶναι ἀντιμέτωποι μὲ ἕνα πλῆθος ἀπὸ στοιχεῖα, ποὺ θέλουν νὰ τούς καταστρέψουν, νὰ τούς ἐξαφανίσουν. Σὰν νὰ εἶναι ὅλα ἐνάντιά τους. Πλημμύρες, ξηρασίες, φωτιές, παγετοί, σεισμοί, ἄγρια ζῶα, μικρόβια, ἀρρώστιες, πεῖνες, φθορά, θάνατος.   

Καὶ ἀγωνίζονται δημιουργῶντας πολιτισμό, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ σειρὰ του προκαλεῖ περισσότερα προβλήματα, ἀνταγωνισμούς, καταχρήσεις, πολέμους, οἰκολογικὲς καταστροφές. Καὶ προσπαθοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ σώσουν τούς ἀνθρώπους καὶ τὴ φύση! Νομίζουν ὅτι εἶναι δυνατοί, παντοδύναμοι! Καὶ δημιουργοῦν ἐπιστήμη – φιλοσοφία – πολιτική – θρησκεία – παγκόσμιους ὀργανισμούς. Κι ὅμως τὰ πράγματα δὲν πηγαίνουν πρὸς τὸ καλύτερο. Ἴσως δὲν κατανόησαν ὅτι ἀπὸ μόνος του ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τὸν ἑαυτό του οὔτε τὴ γύρω φύση.

Μόνο οἱ πιστοί τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, κατανόησαν ὅτι ἀπὸ πουθενὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἔρθει ἡ βοήθεια καὶ ἡ ἀληθινὴ σωτηρία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία λέει σέ μία εὐχή: «Οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν».

Ἡ Παλαιὰ Διαθὴκη εἶναι κατηγορηματική: Ψαλμὸς 145, 3 «Μὴ πεποίθατε ἐπὶ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία… μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ». Ἱερεμίας 17, 5 «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ’ ἄνθρωπον… καὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ.» «Καὶ εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος ὃς πέποιθεν ἐπὶ  τῷ Κυρίῳ καὶ ὁ Κύριος ἐλπὶς  αὐτοῦ». 

Τὰ πράγματα εἶναι πολὺ ἁπλά. Νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι ὁ παντοδύναμος καὶ πανάγαθος δημιουργός μας. Ἐμεῖς εἴμαστε κτίσματά του. Μεταπτωτικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδὰμ, ἀποστατημένοι, ἀνίσχυροι. Ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, πολὺ λίγο μπορεῖ νὰ τὸν βοηθήσει, μέχρι καθόλου. Ὅλοι εἴμαστε φορτωμένοι μὲ πλῆθος προβλήματα καί βάσανα, καὶ πολὺ κουρασμένοι. Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει ὀντολογικά, καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ στὴ μέλλουσα, εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἄλλωστε, τὸ φωνάζει: Ματθ. 11, 28 «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς”

Ὁ πιστὸς εἶναι ἔξυπνος ἄνθρωπος. Προσπαθεῖ, ἀγωνίζεται μέχρις ἐκεῖ ποὺ μπορεῖ. Ξέρει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀφήνει στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ τὰ πάντα. Γι’ αὐτὸ εἶναι ξεκούραστος, χαρούμενος, χωρὶς λύπη, θλίψη, ἄγχος, ἀγωνία, ταραχή. «Ἑαυτούς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωήν” τὰ παραθέτει στὸν Θεὸ καὶ ἔχει τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ!

          Ἂς γίνουμε ἔξυπνοι ἄνθρωποι!…

                                       Μὲ κά­θε εὐ­λο­γί­α καὶ εὐ­χή,

                                       (+) π. Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

Posted in Ένα Κάθε Μήνα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἕνα κάθε μήνα Σεπτεμβρίου 2021

Αφήνουμε το καλοκαίρι πίσω μας…

Τα τελευταία χρόνια, με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, στην Ενορία μας πραγματοποιήθηκαν διάφορες όμορφες πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις. Τελειώσαμε γι’ αυτό το καλοκαίρι τις κινηματογραφικές προβολές την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021. Προβάλλοντας ταινίες με ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα. Ανάμεσα απ’ τα δένδρα, κάτω από τ’ αστέρια, στο αμφιθέατρο του Άλσους του Αγίου Χριστοφόρου.

Δοξάζουμε τον Θεό που και φέτος ευλόγησε τις εκδηλώσεις αυτές να στεφθούν με επιτυχία. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην ευχαριστήσουμε τον μακαριστό πατέρα μας που επεξεργάστηκε και υλοποίησε την ιδέα αυτή. Μας συγκινεί βαθύτατα η αγάπη και η ανησυχία του για τον συνάνθρωπο. Η απουσία του είναι μεγάλη σε όποιον από εμάς τον γνώρισε ή μόνο τον άκουσε, με την ελπίδα όμως στον Κύριο μας προσδοκούμε την Κοινή Ανάσταση και ζητάμε τις πρεσβείες του πιότερο από πριν.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αφήνουμε το καλοκαίρι πίσω μας…