Βραδιά θερινοῦ κινηματογράφου… Τρίτη 10 Αὐγούστου 2021

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βραδιά θερινοῦ κινηματογράφου… Τρίτη 10 Αὐγούστου 2021

Πανήγυρις του κοιμητηριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πανήγυρις του κοιμητηριακού Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Πανήγυρις Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πανήγυρις Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Οι καλοκαιρινές παιδικές ἐκπομπές ξαναρχίζουν. Μην τις χάνετε!

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΙΔΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι καλοκαιρινές παιδικές ἐκπομπές ξαναρχίζουν. Μην τις χάνετε!

Βραδιά θερινοῦ κινηματογράφου… Τρίτη 3 Αὐγούστου 2021

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βραδιά θερινοῦ κινηματογράφου… Τρίτη 3 Αὐγούστου 2021

Ἕνα κάθε μήνα Αυγούστου 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

                                                                                          Αὔγουστος 2021

Ἕνα κάθε μήνα

Ἀ­γα­πη­τοὶ Ἐ­νο­ρί­τες

Ὅ­λο καὶ πιὸ συ­χνὰ τί­θεν­ται με­τα­ξὺ μας τὰ ἐ­ρω­τή­μα­τα: Για­τί, ἄ­ρα­γε, ὑ­πάρ­χει τό­ση τα­ρα­χὴ στόν κό­σμο; Για­τὶ νά ὑ­πάρ­χει ἀ­συ­νε­νο­η­σί­α; Για­τὶ νά ὑ­πάρ­χουν ὅ­λες αὐ­τὲς οἱ συγ­κρού­σεις, μι­κρὲς ἤ με­γά­λες, σὲ προ­σω­πι­κὸ ἤ κοι­νω­νι­κὸ ἤ παγ­κό­σμιο ἐ­πί­πε­δο; Δέν βλέ­πουν οἱ ἄν­θρω­ποι τὸ κα­λό; τὴν ἀ­λή­θεια; τὸ σω­στό; τὸ ἠ­θι­κό; τὸ τί­μιο;

Ἀπ᾿ ὅ,τι φαί­νε­ται, μᾶλ­λον οἱ ἄν­θρω­ποι δέν βλέ­πουν. Εἶ­ναι σὰν νά ζοῦν σὲ βα­θὺ σκο­τά­δι, καὶ γι’ αὐ­τὸ οἱ συγ­κρού­σεις με­τα­ξὺ τους καὶ ἡ ποι­κί­λη ἀ­να­τα­ρα­χή. Λεί­πει, λοι­πόν, τὸ φῶς. Λεί­πει τὸ Φῶς, μὲ Φ κε­φα­λαῖ­ο. Λεί­πει ὁ Θε­ός. Γι’ αὐ­τὸ καὶ ὑ­πάρ­χει τὸ σκο­τά­δι. Τὸ πνευ­μα­τι­κὸ σκο­τά­δι.

Ἀ­γα­πη­τοί μου, δέν εἶ­ναι ἀ­λή­θεια ὅ­τι λεί­πει τὸ Φῶς. Τὸ Φῶς, ὁ Ἅ­γιος Τρι­α­δι­κὸς Θε­ός, εἶ­ναι παν­τα­χοῦ πα­ρών. Καὶ λάμ­πει, καὶ φω­τί­ζει. «Τὸ φῶς ἐ­λή­λυ­θεν εἰς τὸν κό­σμον» (Ἰ­ω­άν. Γ΄ 19) ση­μει­ώ­νει ὁ εὐ­αγ­γε­λι­στὴς Ἰ­ω­άν­νης. Ὁ Θε­ὸς Λό­γος ἦρ­θε στόν κό­σμο, ἔ­γι­νε ἄν­θρω­πος. Εἶ­ναι πα­ρών ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σοῦς, καὶ λάμ­πει, καὶ φω­τί­ζει.

Τὸ πρό­βλη­μα δέν εἶ­ναι ἂν ἀ­που­σιά­ζει τὸ Φῶς. Τὸ Φῶς εἶ­ναι πα­ρόν καὶ λάμ­πει. Τὸ πρό­βλη­μα εἴ­μα­στε ἐ­μεῖς, ποὺ δέν βλέ­που­με τὸ Φῶς. Ἐ­μεῖς, ποὺ μπο­ρεῖ νά εἴ­μα­στε τυ­φλοὶ ἤ νά δη­μι­ουρ­γοῦ­με πα­ρα­πέ­τα­σμα σκο­τει­νό, γιά νά μὴν ἀ­φή­σου­με τὸ Φῶς νά ἔρ­θει. «Καὶ ἠ­γά­πη­σαν οἱ ἄν­θρω­ποι μᾶλ­λον τὸ σκό­τος πα­ρὰ τὸ φῶς» (Ἰ­ω­άν. Γ’ 19), ἀ­να­φέ­ρει θλιμ­μέ­να ὁ ἴ­διος Εὐ­αγ­γε­λι­στής, με­τα­φέ­ρον­τάς μας αὐ­τού­σια τὰ λό­για τοῦ Κυ­ρί­ου Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

Τὸ ἄ­κτι­στο φῶς τοῦ πάν­το­τε δο­ξα­σμέ­νου καὶ λάμ­πον­τος Χρι­στοῦ τὸ εἶ­δαν, ὅ­σο ἦ­ταν δυ­να­τόν, οἱ τρεῖς Μα­θη­τές, ὁ Πέ­τρος, ὁ Ἰ­ά­κω­βος καὶ ὁ Ἰ­ω­άν­νης, ἐ­πά­νω στό ὄ­ρος Θα­βώρ, ὅ­ταν αὐ­τοὶ με­τα­μορ­φώ­θη­καν καὶ ἔ­λαμ­ψαν καὶ ἄ­νοι­ξαν τὰ μά­τια τῆς ψυ­χῆς τους. Ἐ­κεί­νη τή στιγ­μή, ταυ­τό­χρο­να μὲ τὸ ὑ­περ­κό­σμιο θέ­α­μα, ἀ­κού­στη­κε καὶ ἡ ὑ­περ­κό­σμια φω­νὴ τοῦ Θε­οῦ Πα­τρός, ποὺ ἔ­λε­γε: «Αὐ­τός ἐ­στίν ὁ υἱ­ός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, ἐν ᾧ ηὐ­δό­κη­σα∙ αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε» (Ματθ. ΙΖ΄ 5)

Ἡ ἀ­πάν­τη­ση στά ἐ­ρω­τή­μα­τα δό­θη­κε:

Ἡ τα­ρα­χὴ στόν κό­σμο θὰ λεί­ψει μόνο ὅ­ταν οἱ ἄν­θρω­ποι δε­χθοῦν τὸ Φῶς, δε­χθοῦν τὸν Θε­ό, τὸν Θε­άν­θρω­πο Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό!

Ὅ­ταν ἀ­κού­σουν τὸν λό­γο Του!

Ὅ­ταν ἡ στά­ση μας ἀ­πέ­ναν­τί Του γί­νει στά­ση ὑ­πα­κο­ῆς.

Μὲ κά­θε εὐ­λο­γί­α καὶ εὐ­χή,

 (+) π. Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

Posted in Ένα Κάθε Μήνα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἕνα κάθε μήνα Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Αυγούστου 2021

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Αυγούστου 2021

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον του συμπολίτου μας π. Ιωάννου Μπατσή.

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τελέστηκε, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας, Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του εορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Στον όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ενώ στο αρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος, Ατλάντας κ. Αλέξιος, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρίνης κ. Αθηναγόρας.

Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του π. Ιωάννου Μπατσή εκ Σιατίστης, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Για περισσότερο ρεπορτάζ κάντε κλικ στο σύνδεσμο:

https://www.imverias.gr/index.php/eidiseis-proigoymenon-eton/131-eidiseis-2021/2127-polyarxieratiko-sylleitourgo-gia-tin-eorti-tou-agiou-panteleimonos-kai-ta-onomastiria-tou-sev-mitropolitou-mas-k-panteleimonos-xeirotonia-presvyterou-foto

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χειροτονία εις Πρεσβύτερον του συμπολίτου μας π. Ιωάννου Μπατσή.

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Τη  μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και Αναργύρου τίμησε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Στην Ενορία του Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστας πανηγύρισε το εξωκκλήσι του Αγίου, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.360 μέτρα επάνω στο όρος Βούρινος (Μπούρινος 1.866 μ.) του νομού Κοζάνης. Ο ναός ανεγέρθηκε το 1961. Την Δευτέρα 26  Ιουλίου 2021, το απόγευμα στο εξωκκλήσι εψάλη ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μαζί με αρτοκλασία από τους Ιερείς της ενορίας, τον Πρωτοπρεσβυτέρο π. Νέστορα και π. Προκόπιο.

Τα μέλη του Δ.Σ. Συλλόγου Ορειβατών «Ο Μπούρινος» πρόσφεραν κέρασμα σ’ όλους που ανέβηκαν στο βουνό, για να τιμήσουν τον Άγιο.

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 εψάλη ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστα. Στη συνέχεια εψάλη αρτοκλασία, προσφορά των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας «Ο Άγιος Παντελεήμων», για να τιμήσουν τον προστάτη Άγιό τους.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Βραδιά θερινού κινηματογράφου… Τρίτη 27 Ἰουλίου 2021

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βραδιά θερινού κινηματογράφου… Τρίτη 27 Ἰουλίου 2021