Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανασίου επί τη πρώτη του Νέου Έτους 2023.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανασίου επί τη πρώτη του Νέου Έτους 2023.

Η Μεγάλη Δεσποτική εορτή της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας.

Η Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας εόρτασε πανηγυρικά την μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και η είσοδος στον νέο ενιαυτό της Χρηστότητος του Κυρίου. Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Αθανασίου. Παρόντες ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης π. Νικόλαος και οι Ιερείς π. Νέστορας και π. Προκόπιος, συμπροσευχομένων πολλών πιστών οι οποίοι έσπευσαν να τιμήσουν τον μεγάλο αυτό Ιεράρχη της Εκκλησίας.

Μετά το τέλος του Εσπερινού τελέστηκε η καθιερωμένη τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους «Καλή Χρονιά και ευλογημένη».

H βασιλόπιττα, «έκρυβε» δέκα φλουριά, και όσοι βρήκαν το φλουρί έλαβαν από ένα βιβλίο, ως συμβολικό δώρο από την Ενορία του Αγίου Νικολάου.

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου  και ανεγνώσθει η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Αθανασίου, επί τη 1η του Νέου έτους 2023. Στη συνέχεια ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία για την ευλογία του νέου έτους 2023.

Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε η Δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου έτους 2023.

Η Ιερείς της Ενορίας και οι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι εύχονται σε όλους τους ενορίτες, να έχουμε μία καλή και ευλογημένη χρονιά!

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Μεγάλη Δεσποτική εορτή της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας.

Μνημόσυνο Μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου & Καστορίας κυροῦ Σεραφείμ.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μνημόσυνο Μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου & Καστορίας κυροῦ Σεραφείμ.

Ἕνα Κάθε Μήνα – Ἰανουαρίου 2023.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Ἰανουάριος 2023

Ἕνα κάθε μήνα.

            Ἀ­γα­πη­τοί μου!

Ὁ με­γά­λος ἅ­γιος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὁ ἱ­ε­ρός Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, θέ­λον­τας νά δεί­ξει τή με­γά­λη ὠ­φέ­λεια ἀ­πό τή με­λέ­τη τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, ἀλ­λά καί τή με­γά­λη ζη­μιά ἀ­πό τήν ἄ­γνοι­α αὐ­τῆς, εἶ­πε κά­πο­τε τά ἑ­ξῆς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά:          

«Εἶ­ναι με­γά­λο κα­κό ἡ ἄ­γνοι­α τῶν Γρα­φῶν. Εἶ­ναι ὅ­μως με­γά­λη ἀ­σφά­λεια, γιά νά μήν ἁ­μαρ­τή­σει κα­νείς, ἡ ἀ­νά­γνω­ση τῆς Γρα­φῆς. Μέ­γας γκρε­μός καί βά­ρα­θρο βα­θύ εἶ­ναι ἡ ἄ­γνοι­α τῆς Γρα­φῆς. Με­γά­λη ἄρ­νη­ση τῆς σω­τη­ρί­ας εἶ­ναι τό νά μή γνω­ρί­ζει κα­νείς τί­πο­τα ἀ­πό τούς νό­μους τοῦ Θε­οῦ. Αὐ­τό, καί αἱ­ρέ­σεις γέν­νη­σε, καί ἀ­νή­θι­κη ζω­ή ἔ­φε­ρε, καί τά πά­νω κά­τω ἔ­κα­με… Για­τί εἶ­ναι ἀ­δύ­να­τον νά φύ­γει κα­νείς δί­χως κα­λά ἔρ­γα, ὅ­ταν τή δι­α­βά­ζει πάν­το­τε μέ κα­τα­νό­η­ση».

Ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, γιά τί­πο­τε ἄλ­λο δέν κα­τα­κρί­νει τούς πι­στούς, πα­ρά μό­νο γιά τήν «ἀ­γνω­σί­α τοῦ Θε­οῦ» πού ἔ­χουν κά­ποι­οι. Τούς λέ­ει: «πρός ἐν­τρο­πήν σας τά λέ­ω». Πρέ­πει νά ντρέ­πε­στε, ἐ­φ’ ὅ­σον δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Θε­ό!

Δι­ό­τι ἐ­κεῖ­νος πού γνω­ρί­ζει τόν Θε­ό, τόν ἐμ­πι­στεύ­ε­ται, τόν ἀ­γα­πᾶ, τόν ὑ­πα­κού­ει, τόν σέ­βε­ται, δέν μπο­ρεῖ νά ζή­σει χω­ρίς Αὐ­τόν. Ὁ Θε­ός εἶ­ναι ἡ ζω­ή του, ἡ χα­ρά του, ἡ πα­ρη­γο­ριά του, ἡ ἀ­σφά­λειά του, ἡ μα­κα­ρι­ό­τη­τα. Ὁ κά­θε ἄν­θρω­πος, ὅ­ταν θέ­λει κά­τι ἀ­πό αὐ­τά, στήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τόν Θε­ό θέ­λει, τόν Θε­ό ἀ­να­ζη­τᾶ. Για­τί; Ἐ­πει­δή εἶ­ναι πλα­σμέ­νος ἀ­πό τόν Θε­ό, καί γιά τόν Θε­ό. 

Τό δυ­στύ­χη­μα εἶ­ναι ὅ­τι στήν ἀ­να­ζή­τη­ση τοῦ Θε­οῦ πα­ρεμ­βάλ­λον­ται πολ­λά ἐμ­πό­δια καί πολ­λές πα­ρα­πλα­νη­τι­κές ὑ­πο­δεί­ξεις. Τά ἐμ­πό­δια τά βά­ζει ὁ μι­σό­κα­λος δι­ά­βο­λος, ἐ­νῶ τίς ὑ­πο­δεί­ξεις οἱ δι­ά­φο­ροι «σο­φοί» ἄν­θρω­ποι, πού προ­σπα­θοῦν ἐ­να­γω­νί­ως νά ἀ­να­κα­λύ­ψουν τόν Θε­ό. Πολ­λοί κά­νον­τας φι­λό­τι­μες προ­σπά­θει­ες, ἀρ­κε­τοί ὅ­μως ἄλ­λοι ἔ­χον­τας ἕ­να πεῖ­σμα καί μί­α ἀρ­νη­τι­κό­τη­τα στήν ἀ­πο­κά­λυ­ψη τοῦ Θε­οῦ.

Ὁ Θε­ός ἀ­πο­κα­λύ­φθη­κε σκι­ω­δῶς στούς ἀν­θρώ­πους ἀ­πό τά ἀρ­χαῖ­α χρό­νια διά τῶν ἁ­γί­ων προ­φη­τῶν. Κυ­ρί­ως ὅ­μως μέ τήν ἐ­ναν­θρώ­πη­σή του ἔ­γι­νε φα­νε­ρός κα­θα­ρά στό πρό­σω­πο τοῦ Μεσ­σί­α Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός λοι­πόν εἶ­ναι ὁ Θε­ός, τόν ὁ­ποῖ­ο μπο­ροῦ­με νά γνω­ρί­σου­με, νά ἀ­γα­πή­σου­με, νά ἐμ­πι­στευ­θοῦ­με, νά δοῦ­με. 

Ὅ­μως, ὅ­ταν δέν γνω­ρί­ζεις κά­ποι­ον, πῶς μπο­ρεῖς νά τόν ἀ­γα­πή­σεις; Πῶς μπο­ρεῖς νά τόν ἐμ­πι­στευ­θεῖς; Πῶς μπο­ρεῖς νά τόν ἀ­κο­λου­θή­σεις;

Με­λε­τών­τας τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή, ἀ­γα­πη­τοί μου, μᾶς δί­δε­ται ἡ δυ­να­τό­τη­τα νά γνω­ρί­σου­με τόν πλοῦ­το τῆς σο­φί­ας καί τῆς δυ­νά­με­ως καί τῆς ἀ­γά­πης τοῦ Κυ­ρί­ου Ἰ­η­σοῦ. Ἐ­κεῖ θά γνω­ρί­σου­με τή φι­λαν­θρω­πί­α τοῦ Χρι­στοῦ, ὅ­ταν τόν βλέ­που­με νά ση­κώ­νει τό βά­ρος ὅ­λων τῶν πό­νων ἀ­πό τίς θλί­ψεις καί τίς στε­νο­χώ­ρι­ες καί τίς ἀρ­ρώ­στι­ες καί τά βά­σα­να τῆς ζω­ῆς. Ἐ­κεῖ θά γνω­ρί­σου­με τήν παν­το­δυ­να­μί­α Του, ὅ­ταν νι­κᾶ τόν θά­να­το καί χα­ρί­ζει τήν αἰ­ώ­νια μα­κα­ρι­ό­τη­τα. Ἐ­κεῖ θά δοῦ­με τήν παν­σο­φί­α Του, στή δη­μι­ουρ­γί­α αὐ­τοῦ τοῦ τε­ρά­στιου σύμ­παν­τος, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα τοῦ φαι­νο­μέ­νου τῆς ζω­ῆς, μέ τούς κα­τα­πλη­κτι­κούς νό­μους, τούς φυ­σι­κούς καί βι­ο­λο­γι­κούς. Ἐ­κεῖ θά δοῦ­με τήν ἀ­με­σό­τη­τα τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, τήν ἀν­τί­λη­ψη καί τήν ἀν­τα­πό­κρι­ση στό κά­λε­σμα τῶν ἀν­θρώ­πων.

Ὅ­ταν ἕ­νας ἄν­θρω­πος γνω­ρί­σει τόν Θε­ό μέ­σω τῶν Ἁ­γί­ων Γρα­φῶν, τό­τε ἀρ­χί­ζει νά Τόν βλέ­πει καί μέ­σα στή ζω­ή. Καί μπο­ρεῖ νά λέ­ει: Νά ὁ Θε­ός! Ἐ­δῶ εἶ­ναι ὁ Χρι­στός! Εἶ­ναι παν­τα­χοῦ πα­ρών ὁ Χρι­στός! Εἶ­ναι ζων­τα­νός ὁ Θε­ός! Καί ὅ­ταν ζεῖ ἔ­τσι ὁ πι­στός, ζεῖ μί­α μα­κα­ρι­ό­τη­τα, μί­α εὐ­τυ­χί­α, ζεῖ τή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ! Αὐ­τό εἶ­ναι ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ.

Ὅ­ταν ὁ Κύ­ριος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, με­τά τό μυ­στι­κό δεῖ­πνο, ἔ­κα­νε τήν τε­λευ­ταί­α του προ­σευ­χή πρός τόν Θε­ό Πα­τέ­ρα, εἶ­πε καί τά ἑ­ξῆς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ αἰ­ώ­νια ζω­ή, νά γνω­ρί­ζουν οἱ ἄν­θρω­ποι ἐ­σέ­να τόν μό­νο ἀ­λη­θι­νό Θε­ό καί ἐ­μέ­να τόν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, τόν ὁ­ποῖ­ο ἔ­στει­λες ἐ­δῶ στή γῆ». (Ἰ­ω. ΙΖ’ 3)

Εἶ­ναι κα­τα­πλη­κτι­κό! Ἡ γνώ­ση τοῦ Θε­οῦ Πα­τρός καί τοῦ θε­αν­θρώ­που Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ἡ ὁ­ποί­α προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τή με­λέ­τη τῶν ἁ­γί­ων Γρα­φῶν, εἶ­ναι ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ! Καί ταυ­τό­χρο­να τό­σο ἁ­πλό!

Ὅ­σοι με­λε­τοῦν τό Λό­γο τοῦ Θε­οῦ, μπο­ροῦν νά τό βε­βαι­ώ­σουν. Ὅ­σοι θά ξε­κι­νή­σουν νά τόν με­λε­τοῦν, θά τό δι­α­πι­στώ­σουν.

Μήν ἀ­φή­νου­με τόν ἑ­αυ­τό μας στήν ἄ­γνοι­α τοῦ Θε­οῦ. Ἐ­μεῖς ζη­μι­ω­νό­μα­στε! Ἀρ­κε­τό χρό­νο χά­σα­με ὡς τώ­ρα!

Ἀ­γα­πη­τοί μου, ὁ νέ­ος χρό­νος, γιά νά εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κά νέ­ος, και­νούρ­γιος, θά πρέ­πει νά τόν ἐκ­με­ταλ­λευ­θοῦ­με σω­στά. Πῶς; Με­λε­τών­τας ἀ­δι­α­λεί­πτως τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή καί γνω­ρί­ζον­τας κα­τ’ αὐ­τόν τόν τρό­πο τόν ἀ­λη­θι­νό Θε­ό.

Μέ τήν δι­α­κα­ή ἐ­πι­θυ­μί­α γιά ἕ­να νέ­ο ἐν Χρι­στῷ ἔ­τος,

(†) Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

Posted in Ένα Κάθε Μήνα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ἕνα Κάθε Μήνα – Ἰανουαρίου 2023.

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Ιανουαρίου 2023

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Ιανουαρίου 2023

Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Χριστουγεννιάτικες Ευχές.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστουγεννιάτικες Ευχές.

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανασίου επί τη εορτή των Χριστουγέννων.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανασίου επί τη εορτή των Χριστουγέννων.

Η Δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια γιόρτασε στις 25 Δεκεμβρίου 2022 η ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας την Δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στις 5 το πρωί ήχησαν οι καμπάνες του Ναού αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως του Χριστού σ’ ολόκληρη την ενορία.

Τον όρθρο με τα κατάμεστα θεολογία τροπάρια έψαλαν οι ιεροψάλτες και την Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης π. Νικόλαος και οι Ιερείς π. Νέστορας και π. Προκόπιος, συμπροσευχομένων πολλών πιστών. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ανεγνωσθεί η Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Αθανασίου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εψάλη ο μέγας εσπερινός των Χριστουγέννων. Κατά τη διάρκεια του εσπερινού εψάλη το μεγάλο προκείμενο: «Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν. Σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

Ευλογημένα Χριστούγεννα!

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των κατηχητικών σχολείων της ενορίας του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των κατηχητικών σχολείων της ενορίας του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.