Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου στη Σιάτιστα

Εικόνα | Posted on by

Ένα κάθε μήνα Ιανουαρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Ἰανουάριος 2018

Ἕνα κάθε μήνα.

        Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

        Ἡ Ἁγία Γραφή τελειώνει μέ τόν πιό γλυκό καί παρηγορητικό λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν». (Ἀποκ. Κ΄ 20) Ὁ λόγος αὐτός δείχνει τήν σφοδρή ἐπιθυμία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου, νά ἔλθει κοντά στούς ἀνθρώπους, στίς συντροφιές τους, στόν καθένα μας, μέσα μας. Εἶναι ὁ Δημιουργός μας, ὁ Πατέρας μας, ὁ ἀδελφός μας, ὁ φίλος μας. Καί ἔρχεται, ἐπειδή φύγαμε ἀπό κοντά του, ἐπειδή ἀπομακρυνθήκαμε.

        Κάποτε, μέσα στόν ἐπίγειο Παράδεισο τῆς τρυφῆς, ἐρχόταν καί ἔκανε συντροφιά μέ τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα. Καί συνομιλοῦσαν κάθε δειλινό!  Ὅμως, μετά τήν ἁμαρτία, μετά τήν παράβαση καί ἀνυπακοή τους στόν Θεό, ὁ δρόμος τῆς συναντήσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπων καταστράφηκε καί στήθηκε μεσότοιχο καί ὑψώθηκαν ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα, καί ὁ Θεός «δέν μπορεῖ» νά πλησιάσει τόν ἄνθρωπο οὔτε ὁ ἄνθρωπος νά πλησιάσει τόν Θεό.

        Ὅμως, ὁ Θεός θέλει νά συναντήσει τόν ἄνθρωπο, κι ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νά βρεθεῖ μέ τόν Θεό. Καί γι’ αὐτό, μετά τό «Ναί, ἔρχομαι ταχύ» τοῦ Ἰησοῦ, ὁ πιστός ἀπαντᾶ «Ἀμήν. Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ.»

        Στόν 41ο ψαλμό ὁ ψαλμωδός δείχνει αὐτή τήν ἀγωνία καί τήν σφοδρή ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλει νά συναντήσει τόν Θεό καί λέει: «Ὅπως τό ἐλάφι ἐπιθυμεῖ πολύ νά πιεῖ νερό σέ καθαρές πηγές, ἔτσι καί ἡ ψυχή μου θέλει νά ’ρθεῖ κοντά σου, ὤ Θεέ! Πότε θά μπορέσω νά φθάσω νά ἰδῶ τό πρόσωπό σου Θεέ;»

        Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δέν φανερώνει τίποτε ἄλλο παρά αὐτή τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο! Παντοῦ ἱερά, ναοί, βωμοί, τελετές, θυσίες, τρόποι καί μέθοδοι συναντήσεως τοῦ Θεοῦ. Πάντοτε οἱ ἄνθρωποι ἔψαχναν νά βροῦν τόν Θεό. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, κατά ἕναν περίεργο λόγο, μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό!

        Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀδύνατον νά βρεῖ καί νά συναντήσει τόν Θεό.  Ἐπειδή, ὁ Θεός τοῦ εἶναι ἄγνωστος. Δέν μπορεῖ νά τόν ἀνακαλύψει. Οἱ συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς ὁμιλοῦν γιά τήν ἀποκάλυψη, τήν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. Μᾶς ὁμιλοῦν γιά τήν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ νά συναντήσει τούς ἀποστατημένους ἀνθρώπους. Ἐπιθυμεῖ σφοδρά νά ἔλθει. Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐγείρει τεράστια ἐμπόδια, ἔχει καταστρέψει τόν δρόμο, αὐτή τήν δίοδο τῆς ἐπαφῆς μέ τόν Θεό. Καί τώρα ὁ Θεός τοῦ ὑποδεικνύει τόν τρόπο. Πῶς θά μπορέσουν νά συναντηθοῦν.

        Στούς ἔσχατους χρόνους ἐμφανίζεται ἕνας μεγάλος ἄνθρωπος, ὁ μέγιστος τῶν Προφητῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος φωνάζει δυνατά, καί ἡ φωνή του διαπερνᾶ τούς αἰῶνες καί τούς τόπους, καί φθάνει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, καί λέγει: «Ἄνθρωποι, ὁ Θεός θέλει νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Ἑτοιμάστε τούς δρόμους, ἰσοπεδῶστε τους, βγάλτε τά ἐμπόδια, ἄν εἶναι σάν τά βουνά, χαμηλῶστε τα, ἄν εἶναι σάν τά φαράγγια, γεμίστε τα. Κάντε τούς δρόμους λείους, χωρίς λακκοῦβες, χωρίς πέτρες καί χαλίκια. Ὁ καθένας νά ἑτοιμάσει τόν δικό του δρόμο, γιά νά ’ρθεῖ ὁ Θεός, καί νά τοῦ φέρει τή σωτηρία, τή λύτρωση». Καί ὅταν τόν ρωτοῦσαν, τί ἐννοεῖ μ’ αὐτά τά λόγια καί πῶς θά μπορέσουν νά γίνουν αὐτά, τούς ἀπαντοῦσε: «Μετανοεῖτε, ἀλλάξτε τρόπο σκέψεως, τρόπο ζωῆς, διότι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει πλησιάσει, βρίσκεται ἤδη ἐδῶ», καί ὑπονοοῦσε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!

        Τί θά πεῖ μετανοεῖτε;  Ἐνῶ σκέπτεσθε ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σκεφτεῖτε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἐνῶ ζῆτε ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ζῆστε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἡ προσπάθεια νά ζήσουμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, αὐτό εἶναι μετάνοια.

        Ὅλα ἐκεῖνα πού κάνουν δύσβατο καί ἀπρόσβατο τόν δρόμο γιά νά ἔλθει ὁ Θεός, εἶναι οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη μας, οἱ ἐγωισμοί, οἱ ὑπερηφάνειες, οἱ κακίες μας. Κυρίως εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἄν τό ἀντιλαμβανόμασταν αὐτό, θά κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά ὥστε νά ἀνοίξουμε τόν δρόμο, γιά νά ἔρθει ὁ Θεός στή ζωή μας, στήν ὕπαρξή μας, στήν κοινωνία μας.

        Ἄν φέρουμε τόν Θεό στή ζωή μας, ἡ ζωή μας θά γίνει Βασιλεία Θεοῦ! Θά γίνει φῶς, χαρά, ἀγάπη, μακαριότητα, ἀφθονία, αὐτάρκεια, πλοῦτος, δόξα, ἀγαλλίαση!

        Ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, εὔχομαι σέ ὅλους μας, νά ἀποκτήσουμε τή μετάνοια καί νά ἐργασθοῦμε πνευματικά, καθαρίζοντας τόν δρόμο, πετάζοντας τά ἐμπόδια, ὥστε νά μπορέσει νά περπατήσει καί νά μᾶς πλησιάσει ὁ ἐρχόμενος Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, νά τόν φέρουμε στή ζωή μας!

        Καλή ἀρχή! Καλό ξεκίνημα!

Μέ πολλές εὐχές καί εὐλογίες,

γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου τῆς ἑτοιμασίας τοῦ δρόμου,

γιά τόν ἐρχομό τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ!

                                                                                                                                                                      ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (PDF)

 

Posted in Ένα Κάθε Μήνα, Επικαιρότητα | Tagged

Θεοφάνεια στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας

Ιεροπαραδοσιακά και με κάθε λαμπρότητα εορτάσθηκαν τα Άγια Θεοφάνεια, η μεγάλη αυτή Δεσποτική εορτή της Επιφανείας του Κυρίου μας, στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας, το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018.

Η θαυμάσια και γεμάτη με υψηλά θεολογικά νοήματα ακολουθία της εορτής άρχισε στις 6:00 το πρωί με τον πανηγυρικό όρθρο.

Οι Ιερείς της Ενορίας π. Βασίλειος και π. Νέστορας τέλεσαν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας ο Ιερέας π. Βασίλειος ανέγνωσε την Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλου.

Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού από τους Ιερείς, όπου έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη μικρή κολυμβήθρα και ο αγιασμός των υδάτων. Μετά την απόλυση, ο π. Βασίλειος και ο π. Νέστορας ευλόγησαν όλο το εκκλησίασμα με τον Τίμιο Σταυρό, ραντίζοντας όλους με τον αγιασμό. Οι πιστοί έπαιρναν και έπιναν τον αγιασμό των Θεοφανείων έξω από τον Ιερό Ναό.

Όπως κάθε χρόνο, πλήθος πιστών προσήλθαν για να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και για να αγιασθούν, να ραντισθούν και να λάβουν το αγιασμένο νερό για τις οικογένειές τους.

Στην Σιάτιστα, σύμφωνα με την παράδοση, όλο το εκκλησίασμα παίρνει ως ευλογία και ένα κομμάτι γλυκιάς πίτας, που είναι προσφορά από τις κυρίες της Ενορίας, οι οποίες τον προηγούμενο χρόνο βρήκαν το φλουρί στο δικό τους κομμάτι.

Posted in Επικαιρότητα

Εγκύκλιος επί τη εορτή των Θεοφανείων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου

Posted in Επικαιρότητα | Tagged

Θεοφάνεια στην Ενορία του Αγίου Νικολάου

Εικόνα | Posted on by

Η ενορία του Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστα πανηγύρισε τον Άγιο Σεραφείμ

Μέσα στο εόρτιο κλίμα του Δωδεκαημέρου, στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας εορτάστηκε η ιερά μνήμη του αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ.

Με την ευλογημένη αυτή ευκαιρία της εορτής του Αγίου Σεραφείμ, τελέστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σεραφείμ την παραμονή της εορτής, Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018, η πανηγυρική ακολουθία του εσπερινού και η ευλογία των προσφερομένων άρτων από τους Ιερείς της Ενορίας π. Βασίλειο και π. Νέστορα.

Ανήμερα της εορτής, Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια, συμπαραστατούμενος από τους Εφημερίους της Ενορίας και τον διάκονο Προκόπιο, τέλεσε την Θεία Λειτουργία και μίλησε επίκαιρα στο πλήθος των παρισταμένων πιστών.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης αναφέρθηκε στην εορτή του τιμωμένου Αγίου Σεραφείμ, αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «…Οι άνθρωποι, χωρίς την προσευχή, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Η προσευχή αντιμετωπίζει όλα τα θέματα. Πρώτα – πρώτα κάνει τον άνθρωπο να κοινωνεί με τον Θεό. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός της προσευχής. Ο άνθρωπος με την προσευχή του εγκαθίσταται μέσα στο Θεό και ζει την παρουσία του Θεού διαρκώς. Και αυτά που δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, ο Θεός μπορεί να τα κάνει…

Εάν κανείς παρατηρήσει τον κόσμο μας, θα καταλάβει ότι ο κόσμος υποφέρει με πολλών λογιών πάθη και αδυναμίες, με πολλών λογιών προβλήματα, αλλά θα παρατηρήσει ότι είναι ένας κόσμος, που δεν θέλει να θεραπευτεί και να γίνει καλά. Διότι, όπως ο άρρωστος, που δεν παίρνει τα φάρμακά του δεν θα γίνει καλά έτσι και ο πνευματικά ασθενής, εάν δεν χρησιμοποιήσει το φάρμακο της προσευχής, δια του οποίου πρώτον θα θεραπευτεί ο ίδιος και δεύτερον θα μπορέσει να θεραπεύσει και τους άλλους, εάν δεν αγωνιστεί να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, για να μπορεί να ταπεινωθεί και ενώπιον των ανθρώπων, φοβάμαι ότι θα έχει διαρκώς προβλήματα…

Οι μορφές των Αγίων μας, της κάθε εποχής, που μοιάζουν όμως καταπληκτικά στην όλη τους ζωή, είναι εκείνοι που μπορούν να γίνουν οδηγοί μας. Και αν σήμερα ο Άγιος Σεραφείμ έχει να μας πει δύο λόγους, ο πρώτος είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι, ο σκοπός της ζωής μας είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα και το δεύτερο ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προσευχή. Αυτή να είναι το όπλο μας, η έμπνευσή μας, η πηγή της δύναμής μας και το μέσο της καλλιέργειας και της δικής μας ψυχής και τουλάχιστον των ανθρώπων, που ο Θεός μάς χάρισε για να στέκονται δίπλα μας». 

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών τέθηκε προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών το τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αγίου Σεραφείμ, το οποίο κατέχει ως ατίμητο πνευματικό θησαυρό η Ενορία μας και απονέμει την προβλεπομένη τιμή εις τα Άγια λείψανα, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας.

Στην εορτή της μνήμης της κοιμήσεως του Αγίου Σεραφείμ και στην πανήγυρη του φερωνύμου παρεκκλησίου συμμετείχαν πολλοί πιστοί.

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε καφές και πλούσιο κέρασμα σε όλους τους παρόντες.

Posted in Επικαιρότητα

Πανηγυρικά εορτάστηκε στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας, η Μεγάλη Δεσποτική εορτή της κατά Σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Ουρανοφάντορος.

Πανηγυρικά εορτάστηκε στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας η Ιερά μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και η είσοδος στον νέο ενιαυτό της Χρηστότητος του Κυρίου. Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία στον Ενοριακό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλου. Παρόντες ήταν οι Ιερείς της Ενορίας π. Βασίλειος και π. Νέστορας με τους πιστούς της Ενορίας.

Μετά το τέλος του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. κ. Παύλος με τους Ιερείς και το λαό εν πομπή, κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα του Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου, όπου τελέστηκε η καθιερωμένη τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους τους παρισταμένους, να γίνει ο νέος χρόνος ο στόχος για να ανεβούμε υψηλότερα και να γίνουμε καθαρότεροι.

Ευχήθηκε και στον εορτάζοντα π. Βασίλειο, προϊστάμενο της Ενορίας, να έχει τον Άγιο Βασίλειο προστάτη του, φωτιστή και οδηγό του στη πορεία της ζωής του, και να ευαρεστεί το Θεό και τους ανθρώπους. Τελειώνοντας, ευχήθηκε σε όλους «Καλή Χρονιά και ευλογημένη».

H βασιλόπιττα, «έκρυβε» δέκα φλουριά, και όσοι βρήκαν το φλουρί έλαβαν από ένα βιβλίο, ως συμβολικό δώρο από την Ενορία του Αγίου Νικολάου.

Τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του κατώτερου κατηχητικού τραγούδησαν επίκαιρα τραγούδια και έπαιξαν ένα ολιγόλεπτο εύθυμο σκετσάκι, με τίτλο «πρωτοχρονιάτικο γκάλοπ».

Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018, εορτάσθηκε με λαμπρότητα  η κατά σάρκα Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του ουρανοφάντορος, καθώς και η είσοδος εις τον νέον ενιαυτό της χρηστότητος του Κυρίου.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου από τους ιερείς της Ενορίας π. Βασίλειο και π. Νέστορα.

Μετά την Θεία Κοινωνία ο προϊστάμενος του Ναού π. Βασίλειος ανέγνωσε την εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλου, με την ευκαιρία της ενάρξεως της νέας χρονιάς, όπου μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος μας καλεί «να μην αντιμετωπίσουμε τον νέο χρόνο επιπόλαια ή χαζοχαρούμενα, αλλά ας διερωτηθούμε αν ο Χριστός είναι μέσα στο χρόνο της ζωής μας, ας διερωτηθούμε αν του έχουμε ανοίξει την πόρτα της καρδιάς μας, αν ο Χριστός ζει μέσα στο σπίτι μας…»

Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε η Δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου έτους 2018.

Posted in Επικαιρότητα