Ἕνα κάθε μήνα Νοεμβρίου 2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

                                                                                                                    Νοέμβριος 2019

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό «Ἀμήν», τό «Ναί» τοῦ κάθε πιστοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό. Εἶναι τό «Ἀμήν», τό «Ναί» στήν ἐρχόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεός θέλει, ἡ δημιουργία του νά γίνει Βασιλεία του. Τά λογικά ὄντα, ἄνθρωποι καί ἄγγελοι, νά γίνουν Βασιλεία του. Γι’ αὐτό καί ἔβαλε στό στόμα μας τήν προσευχή: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς … ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου, ὡς ἐν οὐρανῶ καί ἐπί τῆς γῆς…», καί τώρα μᾶς τήν προσφέρει. Ὁ Θεός Λόγος, τό δεύτερο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά δώσει τή Βασιλεία του στούς ἀνθρώπους.

Κι ἐμεῖς τήν ἀποδεχόμαστε, λέγοντας τό «Ἀμήν» στήν ἀρχή τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀμέσως μετά τήν ἐκφώνηση τοῦ Ἱερέα: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Τήν ἀποδεχόμαστε, λέγοντας τό «Ἀμήν» στήν κορυφαία στιγμή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς – προσφορᾶς, ὅταν καλοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἁγιάσει ὅ,τι προσφέρουμε στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό. Δικό μας καθ’ ἑαυτό δέν ἔχουμε τίποτα, γι’ αὐτό καί παίρνουμε ἀπ’ αὐτά πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός γιά νά ζήσουμε, καί τοῦ τά προσφέρουμε. Παίρνουμε λίγο ψωμί καί λίγο κρασί, καί δίνοντάς τα στόν Θεό λέμε: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προσφέρομεν», δηλαδή «Τά δικά σου, ἀπό τά δικά σου, σέ σένα τά προσφέρουμε». Καί ὁ Θεός τά παίρνει καί μᾶς τά προσφέρει πάλι. Τώρα ὅμως μᾶς τά προσφέρει ἁγιασμένα. Μᾶς προσφέρει ὑπό τήν μορφή τοῦ ἄρτου, τό θεωμένο Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ὑπό τήν μορφή τοῦ οἴνου, τό θεωμένο Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μᾶς προσφέρει, δηλαδή, τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Μᾶς προσφέρει τή Βασιλεία του.

Ὁ Ἱερέας, ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, ἔχει μπροστά του τόν ἄρτο, τόν ὁποῖο εὐλογεῖ σταυροειδῶς, ἀπευθύνεται στόν Θεό Πατέρα καί λέει: «καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον, Τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου», καί ὅλος ὁ λαός πού παρευρίσκεται στό Ναό συμφωνεῖ καί ἀπαντᾶ φωναχτά: «Ἀμήν! », δηλαδή, Ναί, Κύριε, κάνε τό ψωμί τοῦτο Σῶμα Χριστοῦ.

Ὁ Ἱερέας στή συνέχεια λέει: «Τό δέ ἐν τῷ ποτηρίω τούτω, Τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου», αὐτό τό κρασί πού εἶναι μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο, κάνε το Κύριε, Τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Καί ὁ λαός ὁλόκληρος συμφωνεῖ καί ἀπαντᾶ φωναχτά: «Ἀμήν!»

Συνεχίζοντας ὁ Ἱερέας νά ἀπευθύνεται στόν Θεό Πατέρα, λέγει: «Μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίω», δηλαδή, δῶσε μας αὐτά ξανά σ’ ἐμᾶς τούς πιστούς, ἀφοῦ τά μεταβάλλεις μέ τήν θέληση καί ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Καί ὅλος ὁ λαός συμφωνῶντας, ἀπαντᾶ φωναχτά: «Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν»! Ναί, Κύριε, μετάβαλέ τα. Καί ὁ Θεός μεταβάλλει τό ψωμί σέ Σῶμα Χριστοῦ καί τό κρασί σέ Αἷμα Χριστοῦ, καί μᾶς τά προσφέρει.

Τί εἶναι αὐτό πού μᾶς προσφέρει; Εἶναι ὁ Χριστός! Εἶναι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός! Ἐπειδή ὅπου εἶναι ὁ Υἱός εἶναι καί ὁ Πατήρ εἶναι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό πού μᾶς προσφέρει εἶναι ἡ Βασιλεία Του!!!

Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς ὅλοι λέμε αὐτό τό «Ἀμήν» φωναχτά. Γιά νά ἔλθει, νά γίνει πραγματικότητα ἡ Βασιλεία Του!

Ὅταν τελειώνει ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ἱερέας καλεῖ ὅλους τούς πιστούς, λέγοντας: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Καί ὅλοι οἱ πιστοί κοινωνοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδή τί κάνουν; Λένε τό «Ἀμήν», τό «Ναί», στόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τους. Λένε τό «Ἀμήν», τό «Ναί», στήν ἐρχόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή γῆ!!!

Οἱ πιστοί, ὅταν ἐξέλθουν ἀπό τήν Ἐκκλησία, συνεχίζουν τή ζωή τους, ἔχοντας τόν Ἰησοῦ Χριστό μέσα τους, καί προσπαθοῦν νά τηρήσουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. Αὐτό εἶναι τό «Ἀμήν» τῶν πιστῶν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία θέλουν νά βρίσκεται σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε χρόνο, παντοῦ καί πάντα, ὅπως στόν Οὐρανό ἔτσι καί στή γῆ. Ζῶντας, λοιπόν, ἔτσι τή ζωή του ὁ κάθε πιστός, εἶναι ἕνα «σημεῖο» τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στή γῆ.

Στό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ προφητικοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου, τό ὁποῖο εἶναι καί τό τελευταῖο κεφάλαιο καί τῆς Ἁγία Γραφῆς, διαμείβεται ἕνας διάλογος μεταξύ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἡ Ἐκκλησία – ὅλοι δηλ. οἱ πιστοί, καλοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τοῦ λένε: «Ἔρχου», καί ἀπαντᾶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «Ναί, ἔρχομαι ταχύ». Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μαζί μέ τήν Ἐκκλησία ξαναλέγουν: «Ἀμήν, ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ». Ἀλήθεια σοῦ λέμε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Ἔλα στή ζωή μας. Ἔλα στήν ἱστορία μας. Ἔλα ὡς νικητής τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου καί τοῦ Διαβόλου. Ἔλα καί δῶσε μας τήν ἀτέλειωτη καί μακάρια θεία Βασιλεία σου!        

Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, νά βρισκόμαστε ὅλοι μας σ’ αὐτό τό «Ἀμήν» καί τό «Ναί» τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν ἔχει τέλος!

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

Posted in Ένα Κάθε Μήνα | Tagged

Εορτή των Αγίων Αρχιστρατήγων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας την εορτή της Συνάξεως των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Επουρανίων Ασωμάτων Δυνάμεων. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ταξιαρχών χτίστηκε από τον μοναχό Ιωνά το 1798, ο οποίος ήταν και διδάσκαλος στη Σιάτιστας.

Ο λόγιος αυτός μοναχός καταγόταν από παλιά αρχοντική οικογένεια της Σιάτιστας, ο οποίος αμέσως μετά το θάνατο των γονέων του, διέθεσε όλη την περιουσία του και ανήγειρε τον Ιερό Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, τον οποίο διακόσμησε με αγιογραφίες και τον εμπλούτισε με ιερά σκεύη, με άμφια και με λειτουργικά βιβλία. Στον γυναικωνίτη, ανεβαίνοντας την εσωτερική σκάλα, ξεχωρίζει η μορφή του κτίτορα Ιωνά, που εικονίζεται με σχήμα μοναχού και κρατά στα χέρια του το ομοίωμα του Ναού.

Στον Πανηγυρικό εσπερινό που εψάλη την παραμονή της εορτής, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ο Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανάσιος μαζί με τους Ιερείς π. Βασίλειο και π. Νέστορα. Πριν το τέλος εψάλη και αρτοκλασία. Τον Θείο λόγο κήρυξε ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως, ο Θεολόγος κ. Αναστάσιος Δάρδας.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τους Ιερείς της ενορίας π. Βασίλειο και π. Νέστορα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε και αρτοκλασία, η οποία ήταν προσφορά από τους κρεοπώλες της Σιάτιστας, για να τιμήσουν τους προστάτες τους, Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged

Σχολή Γονέων Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης. Δεύτερη συνάντηση.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 2η 11-11-2019 - Αντίγραφο

Εικόνα | Posted on by | Tagged

Ἡ 107η ἐπέτειος τῆς μάχης τῆς Σιατίστης (4 Νοεμβρίου 1912) καί ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Με λαμπρότητα και εθνικό ενθουσιασμό γιόρτασε η πόλη της Σιάτιστας, την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, την 107η επέτειο από την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1912. Το γεγονός αυτό υπήρξε σταθμός και κορυφαία έκφραση στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Η μάχη της Σιάτιστας είναι μοναδική στο είδος της κατά τη διάρκεια του Βαλκανικού πολέμου.

Το απόγευμα της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019, εψάλη ο μέγας εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προς τιμή του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη και Αγίου Ιωάννου Βατάτζη του βασιλέως.

Την Δευτέρα το πρωί τελέστηκε ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στις 10:30 π.μ. τελέστηκε επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αθανασίου παρευρισκομένου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, πλαισιωμένων από Ιερείς της Μητροπόλεώς μας.

Μετά την Δοξολογία εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον κ. Γεώργιο Φίλιο πρώην Διευθυντού του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας.

Μετά το πέρας της δοξολογίας οι επίσημοι και ο λαός κατευθυνθήκαν στο Μνημείο των Ηρώων, στην Πλατεία Τσιστοπούλου, μπροστά από το Δημαρχείο, όπου αναπέμφθηκε επιμνημόσυνη δέηση εις μνήμην των πεσόντων. Εκεί έγινε και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο πεσόντων και μπροστά από τις προτομές των μακεδονομάχων κρητικών, του Μιχαήλ Αναστασάκη και του Λεωνίδα Παπαμαλέκου από τις τοπικές, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, και από τους διαφόρους συλλόγους. Ακολούθησε η σιγή ενός λεπτού, εις μνήμην των πεσόντων και ο Εθνικός Ύμνος, από την 9η διμοιρία της Ταξιαρχίας Πεζικού Κοζάνης. Η παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγου καιρικών συνθηκών.

Posted in Επικαιρότητα | Tagged

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ.png

Εικόνα | Posted on by | Tagged

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου θά πανηγυρίσει τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρσλίδη & τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτζη.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.png

Εικόνα | Posted on by | Tagged

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Εικόνα | Posted on by | Tagged