Ἕνα κάθε μήνα Σεπτεμβρίου 2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Σεπτέμβριος 2019

να κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες

Τήν 1η Σεπτεμβρίου ξεκινᾶ γιά ἀκόμη μία φορά μία νέα ἐκκλησιαστική χρονιά. Ἄν καί ὁ χρόνος ἔχει μία διάσταση εὐθυγράμμου τμήματος, ἔχει δηλαδή ἀρχή καί τέλος, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τόν ζοῦμε φαινομενικῶς μέ τή διάσταση τήν κυκλική καί ἐπαναλαμβανόμενη.

Ἡ Ἐκκλησία μας γνωρίζοντας καί τήν πραγματική διάσταση τοῦ χρόνου καί τήν φαινομενική, προβάλλει καί τίς δύο αὐτές μορφές, γιά παιδαγωγικούς σκοπούς καί γιά τήν σωτηρία μας.

Τήν πρώτη καί αὐθεντική μορφή τοῦ χρόνου μᾶς τήν προβάλλει, γιά νά γνωρίσουμε ὅτι ὁ κόσμος, τό σύμπαν, εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, καί ἔχει ἀρχή καί αὐτό τό σχῆμα του θά ἔχει τέλος. Ὁ κόσμος δέν εἶχε προΰπαρξη οὔτε εἶναι ἀΐδιος. Τό ἴδιο κι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Ἔχουμε ἀρχή, δέν προϋπήρχαμε, καί θά ἔχουμε μία πορεία πρός τόν δημιουργό μας καί θά εἴμαστε αἰώνιοι κατά χάριν.

Ζώντας ὅμως μέσα στόν κόσμο, σ’ αὐτή τή ζωή, βλέπουμε τά φαινόμενα ἐπαναλαμβανόμενα. Αὐτή τήν ἐπανάληψη τῶν φαινομένων, (σπορά – φύτρωμα – ἀνθοφορία – καρποφορία – συγκομιδή – προετοιμασία τῆς γῆς γιά τήν ἑπόμενη σπορά) ἡ Ἐκκλησία τήν χρησιμοποιεῖ, γιά τόν πνευματικό μας καταρτισμό καί ἀνάπτυξη, ἐξαγιάζοντας τό κάθε ἐπαναλαμβανόμενο τμῆμα τοῦ χρόνου. Τοποθετεῖ ἀρχές, ξεκινήματα, πορεῖες, στάσεις, ἀναπαύσεις, ἀγωνίσματα, τέλη, ἔπαθλα, καί ξανά πάλι τά ἴδια.

Κάθε φορά πού ἐξαγιάζει μία ἀρχή, εἶναι σάν νά μᾶς λέει: Ξεκινεῖστε πάλι, ἀρχίστε πάλι, βάλετε καινούργια ἀρχή, μήν ἀπογοητεύεσθε γιά τίς προηγούμενες ἀποτυχίες, ἀγωνισθεῖτε. Ὁ πανάγαθος Θεός μᾶς δίνει παράταση χρόνου ζωῆς, καινούργιες εὐκαιρίες, μᾶς δίνει τήν δύναμη καί τά μέσα γιά νά ἀγωνισθοῦμε. Νά τά ἐκμεταλλευθοῦμε.

Καί τώρα πού ξεκινᾶ μία νέα ἐτήσια περίοδος, τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος καί τοῦ χρόνου, ὁ κυβερνήτης τῶν πάντων, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔξω καί ἐπάνω ἀπό κάθε κτιστή οὐσία, καί τόν παρακαλεῖ νά εὐλογήσει καί ἐξαγιάσει τήν καινούργια αὐτή χρονική περίοδο, γιά ὅλους ἐκείνους πού τόν γνωρίζουν καί τόν λατρεύουν ὡς μοναδικό Θεό.

Ψάλλει ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς: «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρω οἰκτίρμων, πάντας τούς λατρεύοντας σοί τῷ μόνω δεσπότη…»

Γιά νά μπορέσουμε, ὅμως, νά λατρεύσουμε τόν Δημιουργό τῶν πάντων, ὡς Θεό καί Δεσπότη, εἶναι καί μόλις ἀνάγκη νά τόν γνωρίσουμε. Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά τόν γνωρίσουμε, νά τόν ἀποδεχθοῦμε, νά τόν ἐμπιστευθοῦμε, νά τόν ἀγαπήσουμε, νά τόν βάλουμε μέσα μας, νά γίνει ὁ ἔνοικός μας, νά δεχθοῦμε τό θέλημά του, νά ἀποκτήσουμε «νοῦν Χριστοῦ», ὅπως ὁμολογεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορ. Β΄ 16).

Ὅταν ἔχουμε αὐτή τή γνωριμία μέ τόν Θεό, θά ἔχουμε καί τήν ἀνάλογη σχέση μαζί Του. Τό Θέλημά Του θά εἶναι καί θέλημά μας. Ἡ Ζωή του θά εἶναι ζωή μας. Δέν θά προσπαθοῦμε νά κάνουμε κάτι ἀλλά νά εἴμαστε κάτι. Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας δέν θά εἶναι κατ’ ἐντολήν, ἀλλά θά ἐξέρχεται αὐθόρμητα ἀπό τό εἶναι μας, χωρίς κανένα κόπο ἤ πίεση. Χωρίς βάρος ἤ δυσκολία ἤ παράπονο. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν θά εἶναι δύσκολες καί βαριές. Δέν θά μᾶς εἶναι ἡ καταδυνάστευση τοῦ Θεοῦ. Τό τονίζει ἰδιαιτέρως ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, λέγοντας στήν Α΄ καθολική ἐπιστολή του (Ε΄ 13) «Αὔτη γάρ ἐστίν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τάς ἐντολάς αὐτοῦ τηρῶμεν. Καί αἱ ἐντολαί αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσί». Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τό θέλημά του δέν εἶναι βαρειά, δύσκολα.

Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός καλεῖ τούς κουρασμένους τοῦ κόσμου τούτου καί τούς φορτωμένους μέ τά διάφορα προβλήματα καί δυσκολίες, νά ἔλθουν πρός Αὐτόν καί νά ζήσουν ὅπως Ἐκεῖνος τούς προτρέπει, γιά νά μπορέσουν νά ἀναπαυθοῦν, νά ξεκουρασθοῦν. Καί τούς λέει: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι καγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς…». Ἐλᾶτε, πλησιάστε με, ζῆστε ὅπως σᾶς προτρέπω ἐγώ, σύμφωνα μ’ αὐτά πού σᾶς ἐντέλομαι. Θά ξεκουρασθεῖτε. Θά βρεῖτε ἀνάπαυση στίς ψυχές σας. «Ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστί» (Ματθ. ΙΑ΄ 28-30). Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς πού σᾶς προτείνω, λέγει ὁ Χριστός, εἶναι καλός καί αὐτά πού θεωρεῖτε δύσκολα καί βαρειά, δέν εἶναι βαρειά. Τό φορτίο μου εἶναι ἐλαφρό!!!

 Πραγματικά, ἀγαπητοί μου, οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ὁ κατά Θεόν τρόπος ζωῆς δέν εἶναι καθόλου βαρύς καί δύσκολος. Μᾶς τό βεβαιώνουν ὅλοι οἱ ἅγιοι. Καί οἱ ἅγιοι δέν ἔζησαν κάποιες στιγμές τῆς ζωῆς τους σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς τους τό τηροῦσαν. Καί δέν ἀπηύδησαν! Οὔτε ἀγανάκτησαν!

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται μακρυά ἀπ’ τόν Θεό, αὐτή εἶναι ἡ πιό δύσκολη καί πιό κουραστική. Ὁ κατά Θεόν τρόπος ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ κατά φύση τρόπος ζωῆς, διότι ἔτσι μᾶς ἔχει πλασμένους. Μακρυά ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἔξω ἀπό αὐτό, ἡ ζωή εἶναι ἀφόρητη, εἶναι μία ἀποτυχία. Τά βάρη τῆς ζωῆς, πού προέρχονται ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τίς ἁμαρτίες, αὐτά εἶναι τά πραγματικά δύσκολα, ἐπειδή εἶναι ἔξω ἀπό τόν φυσικό τρόπο ζωῆς πού μᾶς ὑποδεικνύει ὁ δημιουργός Θεός μας.

Δυστυχῶς, ὅμως, ζοῦμε μέσα σέ ἕναν κόσμο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀλλοτριωμένος ἀπό τόν Θεό. Σέ ἕναν κόσμο, τοῦ ὁποίου τό φρόνημα, τό πνεῦμα του εἶναι ἀντίθεο, δαιμονικό, διεστραμμένο. Ἐμεῖς οἱ πιστοί, ὅμως, θέλουμε νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καί αὐτό εἶναι φοβερά δύσκολο, μέχρις ἀδύνατο. Γιά νά κατορθώσουμε νά τό κάνουμε πράξη, ὁ μόνος τρόπος εἶναι νά ἀποκτήσουμε φρόνημα ἔνθεο, νά ἀποκτήσουμε πνεῦμα Θεοῦ.

Μέ τήν ἐπιλεκτική τήρηση κάποιων ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, δέν θά καταφέρουμε τίποτα. Ταυτοχρόνως θά εἶναι καί πολύ κουραστικό. Τό νά ἐπαναλαμβάνω μηχανικά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά ἔχω ἀποκτήσει φρόνημα Θεοῦ, αὐτό φέρνει κόπωση, δυσφορία, ἀγανάκτηση, κορεσμό. Μπορεῖ νά φέρει, ὅμως, καί ὑπεροψία, ὑπερηφάνεια, πνευματική αὐτάρκεια, αὐτοδικαίωση. Τηρώντας μόνο τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί μή ἔχοντας πνεῦμα Θεοῦ, καταντῶ ἕνας τυπολάτρης, πράγμα τό ὁποῖο δέν μᾶς ἱκανοποιεῖ, δέν μᾶς γεμίζει, δέν μᾶς ὁδηγεῖ στό «καθ’ ὁμοίωσιν». Δέν θά φθάσουμε ποτέ στή σωτηρία, στή θέωση, στή Βασιλεία του Θεοῦ.

Γιά νά μπορέσω νά ἀποκτήσω πνεῦμα Θεοῦ καί φρόνημα Θεοῦ, εἶναι βασική ἀνάγκη νά μελετῶ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καθημερινά. Θά πρέπει νά τηρῶ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅσο εἶναι δυνατόν. Θά πρέπει νά εὑρίσκομαι σέ περιβάλλοντα πνευματικῶς ὑγιῆ. Θά πρέπει νά ἀποφεύγω, μέ πολλή τέχνη καί ἐξυπνάδα κάθε τί πού εἶναι κοσμικό καί μοῦ δημιουργεῖ κοσμικό πνεῦμα.

Ἀρχίζει ἡ νέα ἐκκλησιαστική χρονιά. Εὔχομαι σέ ὅλους μας νά τήν ἐκμεταλλευθοῦμε πρός ὄφελός μας. Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός τήν εὐλόγησε. Ἄς γίνουμε μέτοχοι αὐτῆς τῆς εὐλογίας.

Μέ περισσή ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον πρός ὅλους

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.