Ἕνα Κάθε Μήνα – Μαΐου 2023.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Μάϊος 2023

Ἕνα κάθε μήνα.

Αὐτές τίς ἡμέρες ἑορτάσαμε τό παμμέγιστο καί ὑπερκόσμιο γεγονός τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς μας καί ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλης της ὁρατῆς καί ἀόρατης δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεός Λόγος, ἐπειδή ἑνώθηκε ὑποστατικά μέ τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θέωσε τήν ἀνθρώπινη φύση Του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεάνθρωπος. Εἶναι ταυτόχρονα μαζί ὁ Θεός Λόγος, ἡ θεωμένη σάρκα του καί ἡ θεωμένη ψυχή του. Καί εἶναι ἡ Ζωή καί ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀλήθεια καί τό Φῶς καί ἡ Ἀγάπη καί ἡ Χάρις.

Ὡς Ζωή, ὁ Χριστός δέν πεθαίνει, ἀλλά ἑκουσίως πέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ, γιά νά νικήσει στή σάρκα Του τόν θάνατο. Ὁ Χριστός πέθανε πραγματικά καί ἀναστήθηκε πραγματικά. Καί ὅποιος τώρα ἑνωθεῖ μέ τή θεωμένη σάρκα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γίνεται καί αὐτός θεός κατά χάριν καί ζεῖ αἰωνίως.

Τό ἐρώτημα εἶναι: Πῶς μπορεῖ κάποιος νά ἑνωθεῖ μέ τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

 Ὁ Χριστός ἐπάνω στόν Σταυρό πέθανε ἑκουσίως γιά μᾶς. Ἔτσι, ὑπνώττοντας, ὁ νέος Ἀδάμ, ἀπό τήν πλευρά Του ἐπήγασε ἡ νέα Εὔα, ἡ Ἐκκλησία! Μόλις τόν λόγχισαν, ἔρρευσε ἀπό τήν ἄχραντη πλευρά Του Αἷμα καί Ὕδωρ. Πήγασε ἡ Ἐκκλησία∙ τό Βάπτισμα καί ἡ Θεία Κοινωνία. Καί ὅποιος βαπτίζεται στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τρώει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γίνεται καί αὐτός Ἐκκλησία, γίνεται μέλος τοῦ Χριστοῦ, γίνεται θεός κατά χάριν! «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ», εἶπε κάποτε ὁ Χριστός στούς Ἰουδαίους. (Ἰωάνν. 6, 54)

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γεμᾶτος ἐνθουσιασμό καί χαρά, στόν κατηχητικό του λόγο τοῦ Πάσχα, ἐρωτᾶ μέ παρρησία: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τό νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος… Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

 Εὑρισκόμενοι μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δέν φοβούμαστε τόν θάνατο, γιατί δέν ὑπάρχει θάνατος, ἀλλά μόνο ζωή. Καί ὅταν θελήσει ὁ Κύριος νά φύγουμε ἀπ᾽ αὐτή τήν τωρινή ζωή, μεταβαίνουμε στήν ἀληθινή ζωή, τήν αἰώνια ζωή!

Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη μας πίστη! Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη μας ἐλπίδα! Καί ὅποιος ἔχει αὐτή τήν ἐλπίδα, «ἁγνίζει ἑαυτόν, ὅπως ὁ Χριστός ἁγνός ἐστι» (Α΄ Ἰωάνν. 3, 3) ὅπως λέγει ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης.

Εὐχή μου εἶναι νά καθαρίζουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό κάθε μολυσμό καί νά προσπαθοῦμε νά τούς κρατᾶμε καθαρούς, γιά νά βρεθοῦμε ἐκείνη τήν Ἡμέρα μπροστά στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ἀγαπῶντες αὐτόν καί ἀγαπώμενοι ἀπ᾽ Αὐτόν.

Μέ πολλή ἀγάπη καί κάθε εὐλογία

(†) Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.