Ἕνα Κάθε Μήνα – Ἰανουαρίου 2023.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Ἰανουάριος 2023

Ἕνα κάθε μήνα.

            Ἀ­γα­πη­τοί μου!

Ὁ με­γά­λος ἅ­γιος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὁ ἱ­ε­ρός Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, θέ­λον­τας νά δεί­ξει τή με­γά­λη ὠ­φέ­λεια ἀ­πό τή με­λέ­τη τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, ἀλ­λά καί τή με­γά­λη ζη­μιά ἀ­πό τήν ἄ­γνοι­α αὐ­τῆς, εἶ­πε κά­πο­τε τά ἑ­ξῆς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά:          

«Εἶ­ναι με­γά­λο κα­κό ἡ ἄ­γνοι­α τῶν Γρα­φῶν. Εἶ­ναι ὅ­μως με­γά­λη ἀ­σφά­λεια, γιά νά μήν ἁ­μαρ­τή­σει κα­νείς, ἡ ἀ­νά­γνω­ση τῆς Γρα­φῆς. Μέ­γας γκρε­μός καί βά­ρα­θρο βα­θύ εἶ­ναι ἡ ἄ­γνοι­α τῆς Γρα­φῆς. Με­γά­λη ἄρ­νη­ση τῆς σω­τη­ρί­ας εἶ­ναι τό νά μή γνω­ρί­ζει κα­νείς τί­πο­τα ἀ­πό τούς νό­μους τοῦ Θε­οῦ. Αὐ­τό, καί αἱ­ρέ­σεις γέν­νη­σε, καί ἀ­νή­θι­κη ζω­ή ἔ­φε­ρε, καί τά πά­νω κά­τω ἔ­κα­με… Για­τί εἶ­ναι ἀ­δύ­να­τον νά φύ­γει κα­νείς δί­χως κα­λά ἔρ­γα, ὅ­ταν τή δι­α­βά­ζει πάν­το­τε μέ κα­τα­νό­η­ση».

Ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, γιά τί­πο­τε ἄλ­λο δέν κα­τα­κρί­νει τούς πι­στούς, πα­ρά μό­νο γιά τήν «ἀ­γνω­σί­α τοῦ Θε­οῦ» πού ἔ­χουν κά­ποι­οι. Τούς λέ­ει: «πρός ἐν­τρο­πήν σας τά λέ­ω». Πρέ­πει νά ντρέ­πε­στε, ἐ­φ’ ὅ­σον δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Θε­ό!

Δι­ό­τι ἐ­κεῖ­νος πού γνω­ρί­ζει τόν Θε­ό, τόν ἐμ­πι­στεύ­ε­ται, τόν ἀ­γα­πᾶ, τόν ὑ­πα­κού­ει, τόν σέ­βε­ται, δέν μπο­ρεῖ νά ζή­σει χω­ρίς Αὐ­τόν. Ὁ Θε­ός εἶ­ναι ἡ ζω­ή του, ἡ χα­ρά του, ἡ πα­ρη­γο­ριά του, ἡ ἀ­σφά­λειά του, ἡ μα­κα­ρι­ό­τη­τα. Ὁ κά­θε ἄν­θρω­πος, ὅ­ταν θέ­λει κά­τι ἀ­πό αὐ­τά, στήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τόν Θε­ό θέ­λει, τόν Θε­ό ἀ­να­ζη­τᾶ. Για­τί; Ἐ­πει­δή εἶ­ναι πλα­σμέ­νος ἀ­πό τόν Θε­ό, καί γιά τόν Θε­ό. 

Τό δυ­στύ­χη­μα εἶ­ναι ὅ­τι στήν ἀ­να­ζή­τη­ση τοῦ Θε­οῦ πα­ρεμ­βάλ­λον­ται πολ­λά ἐμ­πό­δια καί πολ­λές πα­ρα­πλα­νη­τι­κές ὑ­πο­δεί­ξεις. Τά ἐμ­πό­δια τά βά­ζει ὁ μι­σό­κα­λος δι­ά­βο­λος, ἐ­νῶ τίς ὑ­πο­δεί­ξεις οἱ δι­ά­φο­ροι «σο­φοί» ἄν­θρω­ποι, πού προ­σπα­θοῦν ἐ­να­γω­νί­ως νά ἀ­να­κα­λύ­ψουν τόν Θε­ό. Πολ­λοί κά­νον­τας φι­λό­τι­μες προ­σπά­θει­ες, ἀρ­κε­τοί ὅ­μως ἄλ­λοι ἔ­χον­τας ἕ­να πεῖ­σμα καί μί­α ἀρ­νη­τι­κό­τη­τα στήν ἀ­πο­κά­λυ­ψη τοῦ Θε­οῦ.

Ὁ Θε­ός ἀ­πο­κα­λύ­φθη­κε σκι­ω­δῶς στούς ἀν­θρώ­πους ἀ­πό τά ἀρ­χαῖ­α χρό­νια διά τῶν ἁ­γί­ων προ­φη­τῶν. Κυ­ρί­ως ὅ­μως μέ τήν ἐ­ναν­θρώ­πη­σή του ἔ­γι­νε φα­νε­ρός κα­θα­ρά στό πρό­σω­πο τοῦ Μεσ­σί­α Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός λοι­πόν εἶ­ναι ὁ Θε­ός, τόν ὁ­ποῖ­ο μπο­ροῦ­με νά γνω­ρί­σου­με, νά ἀ­γα­πή­σου­με, νά ἐμ­πι­στευ­θοῦ­με, νά δοῦ­με. 

Ὅ­μως, ὅ­ταν δέν γνω­ρί­ζεις κά­ποι­ον, πῶς μπο­ρεῖς νά τόν ἀ­γα­πή­σεις; Πῶς μπο­ρεῖς νά τόν ἐμ­πι­στευ­θεῖς; Πῶς μπο­ρεῖς νά τόν ἀ­κο­λου­θή­σεις;

Με­λε­τών­τας τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή, ἀ­γα­πη­τοί μου, μᾶς δί­δε­ται ἡ δυ­να­τό­τη­τα νά γνω­ρί­σου­με τόν πλοῦ­το τῆς σο­φί­ας καί τῆς δυ­νά­με­ως καί τῆς ἀ­γά­πης τοῦ Κυ­ρί­ου Ἰ­η­σοῦ. Ἐ­κεῖ θά γνω­ρί­σου­με τή φι­λαν­θρω­πί­α τοῦ Χρι­στοῦ, ὅ­ταν τόν βλέ­που­με νά ση­κώ­νει τό βά­ρος ὅ­λων τῶν πό­νων ἀ­πό τίς θλί­ψεις καί τίς στε­νο­χώ­ρι­ες καί τίς ἀρ­ρώ­στι­ες καί τά βά­σα­να τῆς ζω­ῆς. Ἐ­κεῖ θά γνω­ρί­σου­με τήν παν­το­δυ­να­μί­α Του, ὅ­ταν νι­κᾶ τόν θά­να­το καί χα­ρί­ζει τήν αἰ­ώ­νια μα­κα­ρι­ό­τη­τα. Ἐ­κεῖ θά δοῦ­με τήν παν­σο­φί­α Του, στή δη­μι­ουρ­γί­α αὐ­τοῦ τοῦ τε­ρά­στιου σύμ­παν­τος, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα τοῦ φαι­νο­μέ­νου τῆς ζω­ῆς, μέ τούς κα­τα­πλη­κτι­κούς νό­μους, τούς φυ­σι­κούς καί βι­ο­λο­γι­κούς. Ἐ­κεῖ θά δοῦ­με τήν ἀ­με­σό­τη­τα τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, τήν ἀν­τί­λη­ψη καί τήν ἀν­τα­πό­κρι­ση στό κά­λε­σμα τῶν ἀν­θρώ­πων.

Ὅ­ταν ἕ­νας ἄν­θρω­πος γνω­ρί­σει τόν Θε­ό μέ­σω τῶν Ἁ­γί­ων Γρα­φῶν, τό­τε ἀρ­χί­ζει νά Τόν βλέ­πει καί μέ­σα στή ζω­ή. Καί μπο­ρεῖ νά λέ­ει: Νά ὁ Θε­ός! Ἐ­δῶ εἶ­ναι ὁ Χρι­στός! Εἶ­ναι παν­τα­χοῦ πα­ρών ὁ Χρι­στός! Εἶ­ναι ζων­τα­νός ὁ Θε­ός! Καί ὅ­ταν ζεῖ ἔ­τσι ὁ πι­στός, ζεῖ μί­α μα­κα­ρι­ό­τη­τα, μί­α εὐ­τυ­χί­α, ζεῖ τή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ! Αὐ­τό εἶ­ναι ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ.

Ὅ­ταν ὁ Κύ­ριος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, με­τά τό μυ­στι­κό δεῖ­πνο, ἔ­κα­νε τήν τε­λευ­ταί­α του προ­σευ­χή πρός τόν Θε­ό Πα­τέ­ρα, εἶ­πε καί τά ἑ­ξῆς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ αἰ­ώ­νια ζω­ή, νά γνω­ρί­ζουν οἱ ἄν­θρω­ποι ἐ­σέ­να τόν μό­νο ἀ­λη­θι­νό Θε­ό καί ἐ­μέ­να τόν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, τόν ὁ­ποῖ­ο ἔ­στει­λες ἐ­δῶ στή γῆ». (Ἰ­ω. ΙΖ’ 3)

Εἶ­ναι κα­τα­πλη­κτι­κό! Ἡ γνώ­ση τοῦ Θε­οῦ Πα­τρός καί τοῦ θε­αν­θρώ­που Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ἡ ὁ­ποί­α προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τή με­λέ­τη τῶν ἁ­γί­ων Γρα­φῶν, εἶ­ναι ἡ Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ! Καί ταυ­τό­χρο­να τό­σο ἁ­πλό!

Ὅ­σοι με­λε­τοῦν τό Λό­γο τοῦ Θε­οῦ, μπο­ροῦν νά τό βε­βαι­ώ­σουν. Ὅ­σοι θά ξε­κι­νή­σουν νά τόν με­λε­τοῦν, θά τό δι­α­πι­στώ­σουν.

Μήν ἀ­φή­νου­με τόν ἑ­αυ­τό μας στήν ἄ­γνοι­α τοῦ Θε­οῦ. Ἐ­μεῖς ζη­μι­ω­νό­μα­στε! Ἀρ­κε­τό χρό­νο χά­σα­με ὡς τώ­ρα!

Ἀ­γα­πη­τοί μου, ὁ νέ­ος χρό­νος, γιά νά εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κά νέ­ος, και­νούρ­γιος, θά πρέ­πει νά τόν ἐκ­με­ταλ­λευ­θοῦ­με σω­στά. Πῶς; Με­λε­τών­τας ἀ­δι­α­λεί­πτως τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή καί γνω­ρί­ζον­τας κα­τ’ αὐ­τόν τόν τρό­πο τόν ἀ­λη­θι­νό Θε­ό.

Μέ τήν δι­α­κα­ή ἐ­πι­θυ­μί­α γιά ἕ­να νέ­ο ἐν Χρι­στῷ ἔ­τος,

(†) Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.