Ἕνα κάθε μήνα Οκτωβρίου 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

                                                                                                                       Ὀκτώβριος 2021

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Ὡς ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί, ἔ­χου­με τό προ­νό­μιο νά κρα­τοῦ­με τόν θη­σαυ­ρό τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς, τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ.

Πῶς ὅ­μως θά τόν κά­νου­με κτῆ­μα μας; Πῶς θά τόν ἀ­φο­μοι­ώ­σου­με; Πῶς θά καρ­πο­φο­ρή­σει;

Ἀ­κού­γον­τας ἤ δι­α­βά­ζον­τας τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Ἀλλά γιά νά καρ­πο­φο­ρή­σει Αὐτός στίς καρδιές μας, χρει­ά­ζον­ται κά­ποι­ες βα­σι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

1. Νά αἰ­σθα­νό­μα­στε ὅ­τι ἀ­κοῦ­με τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ∙ ὅ­τι εἶ­ναι θε­ό­πνευ­στος∙ χω­ρίς κρι­τι­κή. Νά λέ­με: Τό λέ­ει ὁ Θε­ός!

2. Νά αἰ­σθα­νό­μα­στε ὅ­τι εἶ­ναι ὁ ἴ­διος ὁ Λό­γος τοῦ Θε­οῦ∙ τό δεύ­τε­ρο Πρό­σω­πο τῆς Ἁ­γί­ας Τριά­δος, πού ἔ­γι­νε ἄν­θρω­πος, γράμ­μα­τα, ἦ­χος.

3. Νά προ­σερ­χό­μα­στε στή με­λέ­τη ἤ τήν ἀ­κρό­α­ση τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ μέ πνεῦ­μα μα­θη­τεί­ας καί τα­πει­νώ­σε­ως, ὅ­πως οἱ Ἀ­πό­στο­λοι στόν Χρι­στό, καί ὄ­χι ὡς δι­δά­σκα­λοι.

4. Αὐ­τό πού θά μά­θου­με πρέ­πει νά μᾶς ἀ­να­γεν­νή­σει, νά μᾶς με­τα­μορ­φώ­σει, νά μᾶς γί­νει ζω­ή. Νά μήν τό μά­θου­με σάν ἁ­πλές γνώ­σεις. Νά κά­νει τόν νοῦ μας «νοῦν Χρι­στοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 16).

5. Νά με­λε­τοῦ­με κα­θη­με­ρι­νῶς τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή, μέ προ­σευ­χή, μέ προ­σο­χή, μέ ἐ­πι­μο­νή. Νά κο­πι­ά­σου­με, νά πο­νέ­σου­με, νά κλά­ψου­με, νά ἐ­ρευ­νοῦ­με δια­ρκῶς, ὥ­σπου νά συλ­λά­βου­με τό «νο­η­τόν Ἰ­χθύ», τά νο­ή­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.

6. Νά ἀ­να­ζη­τοῦ­με τό θε­ο­λο­γι­κό βά­θος. Νά μή με­λε­τοῦ­με ρη­χά καί ἐ­πι­πό­λαι­α.

7. Κά­θε συμ­πέ­ρα­σμα πού θά ἐ­ξά­γου­με, νά τό λο­γα­ρι­ά­ζου­με γιά τόν ἑ­αυ­τό μας.

8. Ἡ με­λέ­τη καί ἡ ἀ­κρό­α­ση τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ νά εἶ­ναι ἀ­νελ­λι­πής. «Μή ἐγ­κα­τα­λεί­πον­τες τήν ἐ­πι­συ­να­γω­γήν ἑ­αυ­τῶν…» (Ἑ­βρ. 10, 25).

9. Νά δί­νου­με ἐ­λε­η­μο­σύ­νη πνευ­μα­τι­κή. Ὅ­σοι δέν ἀ­κοῦν τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι φτω­χοί. Νά τούς προ­σφέ­ρου­με ὡς τρο­φή τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Νά τούς ποῦ­με: Ἐ­λᾶ­τε νά ἀ­κού­σε­τε τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ! Θά γε­μί­σει ἡ ἄ­δεια τους ψυ­χή μέ Χρι­στό.

10. Νά ἀ­πο­κτή­σου­με τό κλει­δί μέ τό ὁ­ποῖ­ο θά κά­νου­με δι­κό μας αὐ­τόν τόν θη­σαυ­ρό. Νά ἀ­πο­κτή­σου­με τό Πνεῦ­μα τό Ἅ­γιο, γιά νά μπο­ρέ­σου­με νά κα­τα­νο­ή­σου­με τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ. Νά ἔ­χου­με μί­α μό­νι­μη Πεν­τη­κο­στή, νά μᾶς δεί­χνει τά βα­θειά νο­ή­μα­τα τοῦ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ.

Ἄν με­λε­τοῦ­με ἔ­τσι τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ, ἀ­γα­πη­τοί μου ἐ­νο­ρί­τες, θά μᾶς πιά­σει θάμ­βος καί ἔκ­πλη­ξη! Θά βλέ­που­με τά με­γα­λεῖ­α τοῦ Θε­οῦ! Θά συ­ναν­τή­σου­με τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ! Θά ἔ­χου­με δη­μι­ουρ­γή­σει κοι­νω­νί­α μέ τόν Λό­γο τοῦ Θε­οῦ!

 Μέ κά­θε εὐ­λο­γί­α καί εὐ­χή,

 (+) π. Βα­σί­λει­ος Λ. Βα­σι­λεί­ου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.