Ένα κάθε μήνα Μαΐου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

                                                                                                                                                          Μάϊος 2017

Ἕνα κάθε μήνα

Σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς. Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα γεγονός ἱστορικό. Τόν εἶδαν νά ἀνέρχεται πάρα πολλοί ἄνθρωποι, οἱ ἕνδεκα μαθητές του, ἡ Θεοτόκος, οἱ ὑπόλοιποι ἑβδομήκοντα μαθητές του καί πάρα πολλοί ἄλλοι. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀναφέρει στήν πρός Κορινθίους ἐπιστολή, γιά ἕνα πλῆθος πεντακοσίων καί πλέον ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἦταν παρόντες ἐκείνη τή στιγμή. Τόν εἶδαν, λοιπόν, ὅλοι αὐτοί.

Γιά ἀρκετή ὥρα πρίν τό γεγονός, εὑρισκόμενοι στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, συζητοῦσαν ὅλοι αὐτοί μέ τόν Ἰησοῦ καί τόν ρωτοῦσαν διάφορα. Κάποια στιγμή τόν βλέπουν νά ἀνέρχεται στόν οὐρανό εὐλογώντας τους. Ταυτόχρονα ἐμφανίζονται δύο ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιβεβαιώνουν τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου στόν οὐρανό καί τούς λέγουν: «πως τόν εδατε νά νέρχεται, τσι θά ξαναέρθει δ πάλι στή γ».

Τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὑπερφυσικό καί καταπληκτικό! Θά ἤθελα νά βλέπαμε, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποιό ἄραγε εἶναι τό κέρδος καί ποιές οἱ ἐπιπτώσεις σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, καί ποιά συμπεράσματα θά μπορούσαμε νά βγάλουμε ἀπό αὐτήν τήν ἔνδοξη καί μεγαλειώδη πράξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατ’ ἀρχάς μέ τήν Ἀνάληψη πιστοποιεται τι, ποστολή το ησο Χριστο στόν κόσμο εναι πό τό Θεό. Αὐτό εἶχε ἀμφισβητηθεῖ ἐκεῖνα τά χρόνια τότε ἀπό τούς Ἑβραίους. Δέν τόν δέχθηκαν ὡς ἀπεσταλμένο ἀπό τόν Θεό. Ἀκόμη ἀμφισβητήθηκε καί ἀπό πολλούς ἄλλους, ἀνά τούς αἰῶνες, μέχρι σήμερα. Ἐδῶ, ὅμως, μέ τήν Ἀνάληψη, ποδεικνύεται, λλά καί πικυρώνεται ς πισφράγισμα τι, ησος Χριστός εναι πεσταλμένος το Θεο Πατρός! Ἄν ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν πλάνος ἤ ψεύστης ἤ σφετεριστής τῆς θεότητας, (εἶπε ὅτι εἶναι Θεός) θά ἔπρεπε νά εἶναι στά βάθη τῆς κολάσεως. Ἀλλά ὅμως δέν εἶναι ἐκεῖ. Εἶναι ἀλλοῦ. Ἔχει τήν εὐδοκία τοῦ οὐρανοῦ. Ἀναστήθηκε καί τώρα ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς, καταπλήσσοντας τούς πάντες. Καί ατό σημαίνει τι, λα σα επε ταν λήθεια!

Ἐρωτοῦν πολλοί, γιατί νλθε στόν ορανό; Ἡ ἀπάντηση εἶναι,νλθε κε, π’ που λθε. Ἀλλά καί κάτι ἄλλο σημαντικό. νλθε μέ τήν νθρώπινη φύση, γιά νά καταλάξει, δηλαδή, νά συμφιλιώσει, τόν γιο Τριαδικό Θεό μέ τούς νθρώπους. Καί ὅταν ἐπῆλθε αὐτή καταλαγή, συμφιλίωση, τότε ἦρθε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο στήν γῆ. Εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Ἰησοῦς, λίγο πρό τοῦ πάθους, ὅταν ἀποχαιρετοῦσε τούς μαθητές του: «Συμφέρει γώ νά φύγω, γιατί ν δέν φύγω, δέν θά λθει τό Πνεμα τό γιο σέ σᾶς». Καί ἀνερχόμενος ὁ Ἰησοῦς στόν Θεό, ἦλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα στή γῆ πλουσιοπάροχα. Ἦρθε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί φανέρωσε τήν Ἐκκλησία! Καί παραμένει στήν Ἐκκλησία!

Ἀκόμη, Ἰησοῦς Χριστός νέβηκε στόν ορανό μέ τήν νθρώπινη φύση, γιά μία ντολογική μεσιτεία. Οἱ μεσιτεῖες τῆς Θεοτόκου καί ὅλων τῶν Ἁγίων δέν εἶναι ὀντολογικές, ἐνῶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὀντολογική. Δηλαδή, χωρίς νά πεῖ τίποτα στόν Θεό, καί μόνο παρουσία τς νθρωπίνης φύσεώς του, ἡ ὁποία  δέν ἁμάρτησε καί εἶναι ἁγιασμένη, εναι μία πραγματική μεσιτεία πέρ τν νθρώπων. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι νέος δάμ, ὁ ὁποῖος δέν ἁμάρτησε, καί ὁ Θεός τώρα, βλέπει τόν νέο δάμ, τόν ησο Χριστό, καί ἀγαπᾶ τούς ἀνθρώπους, καί τούς συγχωρεῖ, καί τούς σώζει. Τούς βλέπει ὅλους ὡς φίλους.

Χριστός, ἐπίσης, νερχόταν ελογώντας τούς παρόντες. Ατή ἡ στάση του δείχνει τό ρχιερατικό του ξίωμα. Καί ἀπό ἐκεῖ, ἀπ’ τόν οὐρανό, εὐλογεῖ πάντοτε τήν Ἐκκλησία του. Ἡ στάση αὐτή παραμένει ἡ ἴδια στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Νά μήν τό ξεχνᾶμε αὐτό. Ἀπό ἐκεῖ πού κάθεται ἡ ἀνθρώπινη φύση στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἐκεῖ πού βρίσκεται, δηλαδή, στήν εὐδοκία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀπό ἐκεῖ συνεχῶς μᾶς εὐλογεῖ.

Καί κάτι ἄλλο πολύ σπουδαῖο. ησος Χριστός εἶναι Πρόδρομος δικός μας πρός τόν οὐρανό. Προοδοποίησε, ἄνοιξε δηλαδή τόν δρόμο τόν δικό μας, γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν Ἀνάληψή του εἰσέρχεται στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡ κτιστή ἀνθρώπινη φύση του, τήν ὁποία προσέλαβε στά σπλάχνα τῆς Θεοτόκου. Στό τέλος τς στορίας, θά γίνει νάσταση ὅλων τν νεκρν, δυνάμει τς ναστάσεως το Χριστο. Τό σμα πού θά πάρουμε, θά εναι πνευματικό καί δέν θά πόκειται στούς βιολογικούς νόμους, δυνάμει το σώματος το ναστημένου Χριστο. Θά ἀναληφθοῦμε μέ τά ἀναστημένα ἄφθαρτα σώματά μας κι ἐμεῖς στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δυνάμει τς ναλήψεως το Χριστο!

νοίγει, λοιπόν, Χριστός τό δρόμο πρός τόν ορανό, γιά νά νέλθει ατό τό καινούργιο σμα μας, στόν ορανό, (αὐτό τό παλιό πού εἴχαμε ὅταν ζούσαμε, τό ὁποῖο θά ἀνακαινισθεῖ). Τό σῶμα μας θά εἶναι «ατό λλά οκ ατό», ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Θά ἔχει νέες διαστάσεις, πνευματικές, γιά νά εἴμαστε πάντοτε στόν οὐρανό μαζί μέ τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος σταυρώθηκε, θάφτηκε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε!

  ησος Χριστός εναι Πρόδρομος τς σωτηρίας μας, εἶναι ἡ σωτηρία μας. Εἶναι ἡ ὁδός, ἀλλά εἶναι καί ὁ σκοπός. Ἄλλωστε μᾶς τό εἶπε: «γώ εμί δός, τό φς το κόσμου, ζωή»!

Ἡ ἀνθρώπινη φύση ἕνεκα τῆς παχύτητας, ἕνεκα τῆς ἁμαρτωλότητας, ἕνεκα τῆς θνητότητας, ἦταν ἀδύνατο νά ἀνεβεῖ στόν οὐρανό. Κι ὅμως, Κύριος γινε δός, γιά νά νεβομε μες στόν ορανό φθαρτοι καί θάνατοι καί αώνιοι.

Ὅλα αὐτά εἶναι οἱ συνέπειες καί οἱ ἐπιπτώσεις καί τό κέρδος ἀπό τό καταπληκτικό αὐτό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Χριστός, λοιπόν, εἶναι λπίδα μας, δός μας, σωτηρία μας. Εἶναι τό πν! Πῶς νά τόν εὐλογήσουμε; Πῶς νά τόν δοξολογήσουμε; Πῶς νά τόν εὐχαριστήσουμε;

Ἅγιος Τριαδικός Θεός μένει εχαριστημένος, ρκε νά το πομε τό «ναί» στή σωτηρία, πού μς δωσε!

Νά πιστέψουμε στό Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ ὅλη τήν συνέπεια τῆς πίστεως καί νά συμμορφώσουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά καί τήν ζωή μας σύμφωνα μέ τό θέλημά Του!

Μέ τήν εὐχή νά πιστέψουμε

στό Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2017(PDF)

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα, Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.