Ένα κάθε μήνα Δεκεμβρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

                                                                                                                       Δεκέμβριος 2016

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τό μήνα Δεκέμβριο γιορτάζει πανηγυρικά καί μέ περισσή χαρά τό μέγιστο τῶν μυστηρίων τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τήν ἐν σαρκί φανέρωση στόν κόσμο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐρχόμενος ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέσα στά σκοτάδια τοῦ κόσμου, θέλει νά δώσει τή μαρτυρία περί τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, περί τοῦ ἀνθρώπου καί περί τῆς φύσεως. Ἐάν δέν ἐρχόταν, θά βασίλευε παντοῦ τό σκοτάδι τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀμάθειας. Ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται ὅπως ὁ ἥλιος, καί ἀποκαλύπτει ὅλα ἐκεῖνα, πού δέν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά ἀνακαλύψουν. Οἱ ἄνθρωποι μέχρι ἐκεῖνα τά χρόνια ζοῦσαν τό λάθος, βίωναν τό ψεῦδος, πορεύονταν πρός τήν καταστροφή.

 Ὅταν, μετά ἀπό χρόνια, θά ρωτήσει ὁ Πιλάτος τόν Ἰησοῦ, «εἶσαι Βασιλιάς;» ὁ Ἰησοῦς θά ἀπαντήσει: «εἶμαι» καί «γι’ αὐτό γεννήθηκα καί ἦρθα στόν κόσμο, γιά νά δώσω τή μαρτυρία γιά τήν ἀλήθεια. Καί ὁ καθένας πού εἶναι ἀπό τήν ἀλήθεια, ἀποδέχεται τή διδασκαλία μου». Καί πραγματικά, ὅταν κηρύχτηκε ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, οἱ εὐγενικές καί εὐαίσθητες καί ἀνόθευτες ψυχές τόν ἀποδέχτηκαν καί τόν ἐγκολπώθηκαν. Καί γέμισαν χαρά καί ἀγαλλίαση καί μακαριότητα. Ἄφησαν ὅλα τά ψεύτικα, τά μηδαμινά καί τά πρόσκαιρα, καί ἀπέκτησαν ὅλα τά ἀληθινά, τά μέγιστα καί τά αἰώνια. Μπόρεσαν νά ἑνωθοῦν μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βροντοφωνάζει ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής: «Ὅσοι δέ ἔλαβον Αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα Αὐτοῦ (Ἰησοῦ Χριστοῦ)». (Ἰωάν. Α΄ 12)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά δώσει τήν ἀληθινή μαρτυρία περί τοῦ Θεοῦ, καί ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς φέρει στό Θεό. Εἶπε κάποτε στό Φαρισαῖο Νικόδημο: «Ἀμήν, Ἀμήν, λέγω σοί, ὅ οἴδαμεν λαλοῦμεν καί ὁ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καί τήν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε». Καί δίνει αὐτή τή μαρτυρία ἐπειδή εἶναι «ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῶ». (Ἰω. Α΄ 11-13)

Σέ μία ἄλλη συζήτηση μέ τούς Ἰουδαίους λέγει: «Ἐγώ ἔχω μαρτυρία μεγαλύτερη ἀπό τόν Ἰωάννη… Τά ἔργα πού κάνω ἐγώ, αὐτά μαρτυροῦν ὅτι ὁ Πατέρας μέ ἔστειλε». Καί ἄλλη μία φορά τούς λέγει ὅτι «οἱ Ἅγιες Γραφές μαρτυροῦν γιά μένα ποιός εἶμαι»…

Ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού ταλανίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τούς μάρτυρες καί τίς μαρτυρίες, πού μαρτυροῦν γιά τό ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Καί ὁ μάρτυρας αὐτός εἶναι ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία βρίθει ἀπό αὐτούς τούς μάρτυρες καί τίς μαρτυρίες τους.

Ὁ πρῶτος μάρτυρας εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου δίνει τή μαρτυρία τοῦ Σωτῆρος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, λέγοντας ὅτι «θά εἶναι ἀπόγονος ὄχι τοῦ Ἀδάμ ἀλλά τῆς Εὔας». (Γέν. Γ΄ 15)

Στή συνέχεια ὁ Θεός ἀποστέλλει πολλούς προφῆτες, πού ὁμιλοῦν γιά τόν ἐρχόμενο Σωτήρα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ καθένας τους προβάλλει κάποια πτυχή τῆς προσωπικότητας καί τῆς ζωῆς καί τῶν ἔργων αὐτοῦ τοῦ Σωτήρα.

Ὁ Βαρούχ, στό 3ο κεφάλαιο τῆς προφητείας του, λέγει γιά τό Θεό ὅλα ὅσα ἔκανε ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας καί στή συνέχεια ὑπογραμμίζει: «Μετά δέ ταῦτα ἐπί γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη».

Ὁ προφήτης Μιχαίας προφητεύει ὅτι, «θά γεννηθεῖ ὁ Σωτήρας στήν πόλη Βηθλεέμ». (Ε΄ 2)

Ὁ προφήτης Ἠσαΐας σημειώνει ὅτι, «θά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο κόρη». (Ζ΄ 14)

Ἄλλοι μίλησαν γιά τά θαύματά του, ἄλλοι γιά τό κήρυγμά του, ἄλλοι γιά τά πάθη του, ἄλλοι γιά τήν ἀνάστασή του καί τήν ἀνάληψη.

Ὁ προφήτης Δανιήλ μᾶς ἀναφέρει ἐπακριβῶς «τόν χρόνο τῆς ἐλεύσεώς του». (Θ΄ 24 – 25)

Ὅταν ἦλθε, ὅταν γεννήθηκε, ἕνας ἄγγελος Κυρίου μαρτυρεῖ τήν γέννησή του στούς βοσκούς, πού φύλαγαν βάρδιες τῆς νύχτας στά κοπάδια τους, καί τούς λέει: «Σήμερα, γεννήθηκε σέ σᾶς ὁ Σωτήρας σας, ἐδῶ στήν πόλη τοῦ Δαβίδ, στήν Βηθλεέμ. Πηγαίνετε νά τόν δεῖτε, εἶναι ἕνα βρέφος σπαργανωμένο μέσα σέ ἕνα παχνί». Καί ξαφνικά ἐμφανίσθηκαν ἕνα πλῆθος οὐράνιας στρατιᾶς ἀπό ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι μαρτυροῦσαν μέ τόν ὕμνο τους, τόν ἐρχομό τοῦ Σωτήρα τῶν πάντων, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». (Λουκ. Β΄ 9-15) Στή συνέχεια οἱ ποιμένες μαρτυροῦν σέ ὅλους ὅσα εἶδαν καί ἄκουσαν.

Ὅταν ξεκινάει τό ἔργο του ὁ Ἰησοῦς, ἔρχεται στόν Ἰορδάνη ποταμό, γιά νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν Ἰωάννη. Ἐκεῖ δίδει τή μαρτυρία του ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής  τοῦ Κυρίου μας, λέγοντας τό κορυφαῖο: «ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», «καγώ ἑώρακα καί μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάνν. Α΄ 29, 34)

Ὁ ἴδιος ὁ Θεός Πατήρ, κατά τήν βάπτιση δίδει τήν δική του μαρτυρία, γιά τό ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς. «Οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ὧ ηὐδόκησα». (Ματθ. Γ΄ 17)

Στή συζήτηση μέ τήν Σαμαρείτιδα γυναίκα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁμιλεῖ πολύ καθαρά γιά τόν ἑαυτό του, ποιός εἶναι. Ὅταν τοῦ λέει ἡ γυναίκα ὅτι, «ὅταν θά ’ρθεῖ ὁ Μεσσίας αὐτός θά μᾶς τά φανερώσει ὅλα», τότε τῆς ἀπαντᾶ ὁ Ἰησοῦς καί τῆς λέει ὅτι, «ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας, ἐγώ πού σοῦ ὁμιλῶ». (Ἰωάνν. Δ΄ 25-26)

Καί ὁ μαθητής τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Πέτρος δίνει τήν μαρτυρία γιά τόν Ἰησοῦ, ὅπως τοῦ ἀποκαλύπτει ὁ Θεός Πατήρ καί λέει ὅτι: «σύ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος». (Ματθ. ΙΣΤ΄ 16)

Καί ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί ἡ Ἐλισάβετ κατά τήν συνάντηση μέ τήν Θεοτόκο καί ὁ Συμεών ὁ Θεοδόχος καί ἡ Ἄννα ἡ προφήτις καί ὁ ληστής ἐπάνω στό σταυρό καί ὁ Θωμᾶς κατά τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ καί ἄλλοι πολλοί καταθέτουν τήν μαρτυρία τους γιά τόν Ἰησοῦ ὅτι, αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος.

Ὅμως τήν πιό ζωντανή μαρτυρία γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό τήν δίνει τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό τρίτο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Λίγο πρίν σταυρωθεῖ καί ἀναστηθεῖ ὁ Ἰησοῦς ὁμιλεῖ μέ τούς μαθητές του καί τούς λέει: «Ὅταν θά ἔλθει ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τόν ὁποῖο ἐγώ θά στείλω καί ὁ ὁποῖος ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, ἐκεῖνος θά δώσει τήν μαρτυρία γιά μένα». (Ἰωάνν. ΙΕ΄ 26) Καί ποιά θά εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Παρακλήτου, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεός Λόγος, ὁ ὁποῖος σαρκώθηκε, ἔγινε ἄνθρωπος – Θεάνθρωπος.

Ἄν ὁ Ἰησοῦς ἦταν ψεύτης καί σφετεριστής τῆς Θείας φύσεως, τότε τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν θά ἐρχόταν οὔτε θά ἔδινε αὐτή τή μαρτυρία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἦρθε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, 50 ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, 10 ἡμέρες μετά τήν Ἀνάληψή του. Καί ὁμιλῶντας ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στά συνηθροισμένα πλήθη τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἰουδαίων λέγει: «Ἄς γνωρίζει, λοιπόν, μέ βεβαιότητα ὅλο τό γένος τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὅτι αὐτόν ἀκριβῶς τόν Ἰησοῦ, τόν ὁποῖο ἐσεῖς σταυρώσατε, ὁ Θεός τόν ἀνέδειξε Κύριο καί Χριστό (Θεάνθρωπο)». (Πράξ. Β΄ 36) καί γι’ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι «οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μή ἐν Πνεύματι Ἁγίω». (Α΄ Κορινθ. ΙΒ΄ 3) Κανένας δέν μπορεῖ νά πεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι Κύριος, δηλαδή, Θεός, παρά μόνο μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, λοιπόν, δίνει τήν τελευταία καί ἀπόλυτη μαρτυρία τοῦ ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά παρέξει τή σωτηρία στούς ἀνθρώπους, στούς ἀγγέλους, στή δημιουργία ὁλόκληρη.

Αὐτή τή μαρτυρία πρέπει νά τήν προσλάβουμε καί νά τήν οἰκειωθοῦμε καί νά τήν μεταδώσουμε. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ σωτήρας μου καί ὁ σωτήρας σου καί ὁ σωτήρας τῶν πάντων. Καί αὐτή τή μαρτυρία μᾶς τήν ζητᾶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν λίγη ὥρα πρίν τήν ἀνάληψή του στούς οὐρανούς, ἀπευθύνεται στούς παρόντες ἐκεῖ καί τούς λέγει: «ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ καί ἐν πάση τῆ Ἰουδαία καί Σαμαρεία καί ἕως ἐσχάτων τῆς γῆς». (Πράξ. Α΄ 8)

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τοῦτο τόν λόγο, τόν ἔκαναν πράξη. Καί γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στήν καθολική του ἐπιστολή, «ἡμεῖς τεθεάμεθα καί μαρτυροῦμεν ὅτι, ὁ Πατήρ ἀπέσταλκε τόν Υἱόν Σωτήρα τοῦ κόσμου». (Α΄ Ἰω. Δ΄ 14) Καί ξεχύθηκαν σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, καί κήρυξαν πανταχοῦ τόν σωτήριο τοῦτο λόγο. Καί κοπίασαν, καί ταλαιπωρήθηκαν, καί ἔδωσαν, ἀκόμη, καί τήν ζωή τους. Ὅσοι τούς ἄκουσαν καί τούς πίστεψαν, μετέφεραν κι ἐκεῖνοι αὐτή τήν σώζουσα μαρτυρία.

Ὅλοι αὐτοί ἔδωσαν τή μαρτυρία τους γιά τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ.

Κι ἐμεῖς, ὁ καθένας στήν ἐποχή του καί στόν χῶρο του, ἔχουμε καθῆκον καί ὑποχρέωση, πού πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη στόν Χριστό καί στούς συνανθρώπους μας, νά ἀποκτήσουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί νά εἴμαστε μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, νά διακηρύττουμε τήν σωτηριώδη αὐτή μαρτυρία ὅτι, ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος, καί Σωτήρας πάντων.

Εὐχόμενος, μέ ὅλους πού ἔδωσαν τή μαρτυρία τους,

νά δίνουμε κι ἐμεῖς τή μαρτυρία γιά τόν γεννηθέντα Ἰησοῦ Χριστό.

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 pdf

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα, Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.