Ένα κάθε μήνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ὀκτώβριος 2016

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Γιά νά θελήσουμε νά ζήσουμε τήν «καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ» ζωή, γιά νά ὑπακούσουμε καί νά ἐργασθοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀποκτήσουμε τίς εὐλογημένες ἀρετές καί νά ἀποκόψουμε τά δυσώδη πάθη τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ μας, χρειαζόμαστε πολλά. Χρειαζόμαστε θέληση, ταπείνωση, ὑπακοή, ἐργατικότητα, ἀγωνιστικότητα… Ὅμως ἐκείνο πού θά ἐνεργοποιήσει ὁλόκληρο τό εἶναι τοῦ ἑαυτοῦ μας, εἶναι μία ἄλλη διάχυτη ἀρετή, πού νά χαρακτηρίζει τόν ὅλο ἄνθρωπο. Καί αὐτή ἡ ἀρετή εἶναι ἡ φιλοτιμία, καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ φιλότιμος.

Ἡ ὕπαρξη τῆς φιλοτιμίας κάνει τόν ἄνθρωπο εὐαίσθητο, πρόθυμο, ἐργατικό, ταπεινό, ἐξυπηρετικό, φιλάνθρωπο, ἐλεήμονα, ἀγωνιστικό, ἀγαπητό, συμπαθητικό. Εἶναι μία ἀρετή πού μᾶς δίνει δύναμη, μᾶς κάνει νά ξεπερνοῦμε τόν ἑαυτό μας, μᾶς ἀναδεικνύει ὡραίους καί ἔντιμους καί ἐπιθυμητούς. Ὄχι μόνο ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους ἀλλά καί ἀπέναντι στόν Θεό.

Οἱ φιλότιμοι γονεῖς ἐργάζονται, κουράζονται, προσπαθοῦν, προσφέρουν ὅ, τι μποροῦν στά παιδιά τους. Ἐπειδή τά ἀγαποῦν καί τά σέβονται. Ἐπειδή θέλουν νά τά ἀναδείξουν ἀνθρώπους ἄξιους καί χρηστούς γιά τήν κοινωνία, καί ἅγιους γιά τόν Θεό.

Τά φιλότιμα παιδιά, βλέποντας τόν κόπο τῶν γονέων, ἀπό φιλότιμο τούς σέβονται καί τούς ὑπακούουν, τούς βοηθοῦν καί τούς συμπαραστέκονται στίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς τους. Δέν τούς στενοχωροῦν.

Οἱ φιλότιμοι δάσκαλοι ἐπιτελοῦν τό δύσκολο μορφωτικό καί παιδαγωγικό ἔργο τους μέ σεβασμό καί ἀγάπη πρός τήν κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα, τοῦ κάθε παιδιοῦ, τῆς ὁποιασδήποτε ἡλικίας. Τό ἔργο τους εἶναι ἀνεκτίμητο. Ἡ προσφορά τους εἶναι γιά ὁλόκληρη τήν κοινωνία καί διαχρονική. Οἱ φιλότιμοι δάσκαλοι δέν κοιτοῦν οὔτε τό ρολόι τους οὔτε τόν ἑαυτό τους.

Οἱ φιλότιμοι ἐργάτες, τεχνίτες, ὑπάλληλοι, ἐργοδότες, ἐπαγγελματίες, ἔμποροι, ὅλοι οἱ φιλότιμα ἐργαζόμενοι, ἐργάζονται μέ τιμιότητα, μέ δικαιοσύνη καί μέ σεβασμό πρός τόν κάθε ἀπέναντί τους, συνάδελφο, ὑφιστάμενο, προϊστάμενο, πελάτη. Ἀκόμη καί τήν ἴδια τήν ἐπιχείρηση.

Οἱ φιλότιμοι ἄρχοντες δέν ὑπερηφανεύονται, δέν ἐξουσιάζουν, ἀλλά ὑπηρετοῦν τόν λαό, δέν ἀδικοῦν ἀλλά ἀποδίδουν δικαιοσύνη καί ἔπαινο, δέν κλέπτουν οὔτε καταχρῶνται ἀλλά βοηθοῦν, ἐνισχύουν τόν ἀνήμπορο καί συμπαρίστανται μέ κάθε τρόπο στόν ἀδύναμο.

Οἱ φιλότιμοι Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς, Διάκονοι, μοναχοί, ἐργαζόμενοι στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἅγιοι, ἀνεπίληπτοι, ταπεινοί, ἐργατικοί, ἠθικοί καί ὄχι ἐμπαθεῖς, εἶναι εἰρηνικοί καί ὄχι ἐριστικοί, εἶναι ἁπλοί καί ὄχι προκλητικοί, δέν σκανδαλίζουν, δέν ἀδικοῦν, δέν ἐξουσιάζουν, εἶναι προσευχόμενοι, ἀσκητικοί, διδακτικοί, ἐλεήμονες, ἀφιλοχρήματοι, παρηγορητικοί, συμβουλευτικοί. Ὁ χρόνος τους εἶναι γιά τούς πιστούς. Ὁ κόπος τους εἶναι γιά τούς συνανθρώπους. Ὁ ἑαυτός τους πρέπει νά τεμαχίζεται καί νά μοιράζεται σέ ὅλους ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστός πού «μελίζεται καί διαμερίζεται καί μηδέποτε δαπανᾶται». Ὁ φιλότιμος οἰκονόμος τοῦ Θεοῦ δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του. (Β’ Κορ. Ε’ 9) «Διό καί φιλοτιμούμεθα εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι».

Τέλος, οἱ φιλότιμοι πιστοί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «οἱ ζῶντες σωφρώνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀρνησάμενοι τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας καί τήν ἀσέβειαν». (Τίτ. Β’ 12). Εἶναι οἱ σεβόμενοι τόν Θεό καί ἀγαπῶντες τούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀπαρνηθεῖ τό κοσμικό πνεῦμα καί ἔχουν ἐγκολπωθεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Οἱ φιλότιμοι πιστοί εἶναι ὅσοι προσπαθοῦν καί ἀγωνίζονται νά γνωρίζουν καί νά τηροῦν τό μακάριο θέλημα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐκεῖνοι πού μετανοοῦν γιά τά λάθη τους καί τίς ἁμαρτίες τους. Εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐκκλησιάζονται καί προσεύχονται καί ἀκοῦν τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί κοινωνοῦν τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ φιλότιμος Χριστιανός ὅ, τι σκέπτεται, ὅ, τι ἐπιθυμεῖ, ὅ, τι πράττει, ὅλα τά κάνει ἀπό ἀγάπη στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Δέν τά κάνει ἀπό φόβο, οὔτε ἀπό ὑστεροβουλία. Οὔτε γιά νά μήν πάει στήν κόλαση, οὔτε γιά νά κερδίσει τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τά κάνει ἀπό φιλότιμο καί ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, πού σταυρώθηκε γιά μᾶς, γιά τή σωτηρία μας.

Ἡ ἀρετή τῆς φιλοτιμίας, ἄν τήν ἔχει κάποιος ἄνθρωπος, εἶναι μεγάλο κεφάλαιο. Μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ἑαυτό του, τήν οἰκογένειά του, τήν κοινωνία, τόν τόπο του, τόν κόσμο ὁλόκληρο. Οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι τῆς ἱστορίας τῆς άνθρωπότητας ἦταν οἱ πραγματικά φιλότιμοι ἄνθρωποι. Ἔβλεπαν τόν διπλανό ἄνθρωπο, ἔβλεπαν τίς άνάγκες του, τίς δυσκολίες του καί τόν ἀγάπησαν. Ἔκαναν τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά τόν βοηθήσουν. Καί κατόρθωσαν πολλά.

Ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει μεγάλα ὀνόματα σέ ὅλους τούς τομείς τῆς ζωῆς. Στοργικούς γονείς, εὐγενικά παιδιά, ὀνομαστούς δασκάλους, μεγάλους ἐπιστήμονες, ἀνιδιοτελείς κοινωνικούς ἐργάτες, σπουδαίους ἰατρούς, φημισμένους ἄρχοντες, σοφούς νομοθέτες, γενναίους στρατιῶτες, ὀνομαστούς ἀπελευθερωτές, θαυμαστούς ἁγίους, ἥρωες καί μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, ἄξιους ἱερεῖς, ξακουσμένους ἐπισκόπους, μεγάλους εὐεργέτες, ἀνώνυμους ἁπλοῦς ἀλλά σπουδαίους ἀνθρώπους, μέ μεγάλη καρδιά καί μεγάλο ἔργο. Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν μεγάλα καί διαχρομικά ὀνόματα φιλοτιμίας, πού μποροῦμε νά τά μιμηθοῦμε!

Ὅλοι μας θά μπορούσαμε νά πετύχουμε πολλά, ἄν κάναμε τήν φιλότιμη προσπάθεια νά ἀποκτήσουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερο φιλότιμο. Τό φιλότιμο θά γίνει πηγή δυνάμεως καί σωτηρίας, καί δικῆς μας καί ὅλου τοῦ κόσμου!!!

Μέ τήν εὐχή νά ἀποκτήσουμε

τό εὐλογημένο φιλότιμο

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ pdf

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.