Ένα κάθε μήνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ἰανουάριος 2016

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,
Κάθε φορά πού φεύγει ἕνας παλιός χρόνος καί ἔρχεται ἕνας καινούργιος, συνειρμικά ἔρχεται στό νοῦ μου ὁ χρόνος ὁ πρό Χριστοῦ καί ὁ χρόνος ὁ μετά Χριστόν.κοινωνία ἡ πρό Χριστοῦ καί ἡ κοινωνία ἡ μετά Χριστόν. Ὁ ἄνθρωπος ὁ πρό Χριστοῦ καί ὁ ἄνθρωπος ὁ μετά Χριστόν. Καί ψάχνω νά βρῶ διαφορές. Καί δέν βρίσκω. Καί ὅμως εἴμαστε 2016 χρόνια μετά τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δηλαδή, ἤ ὁ Χριστός δέν ἦρθε στή γῆ, ἤ ἄν ἦρθε, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν τό ἀντιληφθήκαμε. Ἤ ἄν τό ἀντιληφθήκαμε, ἀδιαφορήσαμε. Ὁπότε εἶναι σάν νά μήν ἦρθε γιά ἐμᾶς ὁ Χριστός!
Ἐρχόμενος ὁ Χριστός στόν κόσμο διήρεσε τόν χρόνο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας σέ δύο μεγάλα χρονικά μέρη, στήν ἐποχή πρίν ἀπό Αὐτόν καί στήν ἐποχή μετά ἀπό Αὐτόν. Αὐτές οἱ δύο ἐποχές ἔχουν φανερά μεγάλες διαφορές σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἀτομικῆς καί τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ μία εἶναι σκοτάδι ἐνῶ ἡ ἄλλη εἶναι φῶς.
Δυστυχῶς, ὅμως, τόν Χριστό δέν τόν ἀποδέχθηκαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καί παρατηροῦμε ἕνα θλιβερό φαινόμενο. Βλέπουμε τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν στήν ἐποχή τοῦ 21ου μετά Χριστόν αἰώνα, οἱ ὁποῖοι δέν ἀποδέχτηκαν τόν Χριστό, νά ἔχουν καταπληκτικές ὁμοιότητες μέ τούς ἀνθρώπους τῆς πρό Χριστοῦ ἐποχῆς, πού δικαιολογημένα δέν γνώρισαν τό Χριστό. Ἐκεῖνοι ἐκλάμβαναν τό Θεό ἤ τούς θεούς ὡς ὄντα φοβερά καί τρομερά, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦσαν πολλά, μέχρι καί ἀνθρωποθυσίες. Τούς φοβοῦνταν, τούς ἔτρεμαν, καί γι’ αὐτό προσπαθοῦσαν μέ κάθε τρόπο νά τούς ἐξευμενίσουν. Τά ἴδια συμβαίνουν καί σήμερα, δυστυχῶς.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ἀγνοοῦντες τόν Χριστό, στόν παγκόσμιο κοινωνικό χῶρο, ἀλλά καί στίς μικρές κοινωνίες, ἔκαναν καί κάνουν διακρίσεις, ὁποιασδήποτε μορφῆς, πού χωρίζουν καί ἀντιπαραθέτουν τούς ἀνθρώπους, τούς λαούς, τά κράτη, τίς διάφορες ὁμάδες τῶν ἀνθρώπων, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀντιπαλότητα, τήν καταδυνάστευση καί τόν ἀλληλοσπαραγμό.
Πρό Χριστοῦ ὑπῆρχε ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ ἀδικία, ἡ ἀσωτία, ἡ ἀνηθικότητα, ἡ διαστροφή, ἡ ἐγκληματικότητα, οἱ ἐκτρώσεις, ὁ εὐδαιμονισμός. Καί σήμερα, μετά Χριστόν, ὑπάρχουν ὅλα αὐτά.
Ὑπῆρχε καί ὑπάρχει ἡ κάθε κακία πού μπορεῖ νά ὀνομάζεται μίσος, κακία, ζήλεια, φθόνος, ἐγωισμός, συκοφαντία, ἐριστικότητα, ὑπερηφάνεια, πλεονεξία, ὑποκρισία, ἀναλγησία, καί ἄλλα πολλά.
Τότε οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι λάτρευαν ἄπειρους θεούς καί θεές, ὅπου πίσω τους κρυβόταν ὁ διάβολος. Καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι λατρεύουν φανερά τόν διάβολο, χτίζοντας ναούς γιά τόν Ἑωσφόρο. Τόν ὑμνοῦν στά τραγούδια τους, προσεύχονται σ’ αὐτόν, κάνουν τελετές, ἀκόμη καί ἀνθρωποθυσίες, καί ζοῦν δαιμονικά. Λατρεύουν ξανά τούς ἀρχαίους θεούς καί τά εἴδωλά τους.
Καθημερινά ὁ κόσμος ἀποστατεῖ ἀπό τόν ἀληθινό Θεό καί γίνεται ὅλο καί περισσότερο χειρότερος. Βυθίζεται πιό βαθιά στήν ἀνηθικότητα, στή διαστροφή, στήν ἐγκληματικότητα, στή βία, στόν ἐκφυλισμό, στή σκληρότητα, σάν νά τούς τραβάει ἡ δίνη τῆς κολάσεως. Σήμερα φτάσαμε στήν ἀναισχυντία, στή σύγχυση. Βλέπουν τό ἄσπρο ὡς μαῦρο καί τό μαῦρο ὡς ἄσπρο.
Αὐτός εἶναι ὁ κόσμος, ὁ μακριά ἀπ’ τό Χριστό!
Ἀλλά, ὅμως, τό γεγονός εἶναι ὅτι, ὁ Χριστός ἦρθε στήν πολύπαθη γῆ μας πρίν ἀπό 2016 χρόνια! Καί ὅσοι τόν δέχθηκαν, ἄλλαξαν, φωτίστηκαν, ἁγιάστηκαν, σώθηκαν. Οἱ κοινωνίες ἄλλαξαν, ἡ ἀνθρωπότητα ζωογονήθηκε!
Ἄλλαξε ἡ σκέψη τῶν ἀνθρώπων καί ἡ καρδιά τους, ἡ συμπεριφορά τους καί ἡ ζωή τους.
Ἦταν οἱ παλαιοί ἄνθρωποι, οἱ πρό Χριστοῦ ἄνθρωποι, καί ἔγιναν οἱ καινούργιοι ἄνθρωποι, οἱ μετά Χριστόν! Αὐτοί, τόν Θεό δέν τόν φοβοῦνται. Δέν εἶναι ὁ φοβερός Δίας, πού κρατάει καί ἐξαποστέλλει τούς κεραυνούς του. Δέν εἶναι ὁ ψεύτης Ἑρμῆς. Δέν εἶναι ὁ πολεμοχαρής Ἄρης. Οὔτε ἡ ἀνήθικη Ἀφροδίτη. Οὔτε ὁ ἀναίσχυντος Διόνυσος.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Εἶναι ὁ σαρκωμένος Θεός Λόγος, ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἀγάπη, ἡ Ζωή, τό Φῶς, ἡ Ἀγαθότητα, ἡ Ἐλευθερία, ἡ Ἀνάσταση. Εἶναι ὁ φίλος τῶν ἀνθρώπων, πού κρούει μέ εὐγένεια τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας, γιά νά τόν δεχτοῦμε. Καί ὅταν εἰσέλθει, μᾶς φέρνει ὅλα του τά δῶρα.
Οἱ μετά Χριστόν ἄνθρωποι, πού δέχτηκαν τό Χριστό στό εἶναι τους καί στή ζωή τους, ἀποκτοῦν θεϊκά χαρίσματα καί καινούργιες δυνατότητες.
Μποροῦν νά βρίσκονται σέ ἁρμονική σχέση μέ τόν ἑαυτό τους, μέ τούς συνανθρώπους τους καί μέ τήν κτίση ὁλόκληρη. Ἔχουν κοινωνία μέ ὅλους τούς Ἁγίους, μέ τούς ἀγγέλους, μέ τόν ἴδιο τόν Θεό!
Ἐνσωματωμένοι μέσα στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά ὑπερβοῦν κάθε διάκριση, ὁποιασδήποτε μορφῆς, ἔθνους, φυλῆς, χρώματος, μορφώσεως, φύλου, πλούτου, φτώχειας, πού χωρίζει τούς ἀνθρώπους. Εὑρισκόμενοι μέσα στήν Ἐκκλησία βρίσκουν τόν ἀληθινό ἑαυτό τους, τήν ἀνθρωπιά τους, ἁγιάζονται. Ζοῦν ὡς νέοι ἄνθρωποι στή Βασιλεία του Θεοῦ!
Ἀπό σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδερφοί, μπαίνουμε στό 2016.
Ἀπέχουμε χρονικά, 2016 χρόνια ἀπό τήν πιό φιλάνθρωπη κίνηση τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου!
Εἴμαστε, ἄραγε οἱ ἄνθρωποι, οἱ μετά Χριστόν;
Ἀγωνιζόμαστε, ἄραγε, νά πλάσουμε μία κοινωνία μετά Χριστόν;
Ζοῦμε στό 2016 πρό Χριστοῦ ἤ στό 2016 μετά Χριστόν;!!!
Ὁ καθένας μας, πρώτη μέρα τοῦ χρόνου σήμερα, ἀλλά καί ὁλόκληρο τό χρόνο, καί σ’ ὁλόκληρη τή ζωή, ἄς θέτει τά ἐρωτήματα αὐτά, καί ἄς προβληματίζεται.

Εὔχομαι νά ζήσουμε μία εὐλογημένη νέα ἐν Χριστῷ χρονιά
στή μετά Χριστόν ἐποχή.
ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.