Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν
τῆς Μεγάλης Βουλῆς Σου τόν Ἄγγελον,
Εἰρήνην παρεχόμενον, ἀπέστειλας ἡμῖν.

Σεβαστοί Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί

Χριστός Ἐτέχθη!

Χριστούγεννα καί πάλι σήμερα ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ Θεός ἐπισκέπτεται τή γῆ μας. Ἄγγελοι μηνύουν στούς ποιμένες ὅτι γεννήθηκε γιά μᾶς σήμερα Σωτήρας. Ἄγγελοι κινοῦνται μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς ψάλλοντες τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί Γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Μέ αὐτό τόν ὕμνο τους ἀπό τή μιά μεριά δοξάζουν τόν Τριαδικό Θεό για τήν ἐνανθρώπησή Του, γιατί «ὁ ὑψηλός Θεός ἐφάνη ἐπί γῆς ταπεινός ἄνθρωπος» καί ἀπό τήν ἄλλη γνωρίζουν στούς ἀνθρώπους τίς συνέπειες τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ὁ Θεός ἔρχεται γιά νά προσφέρει τήν ἀγάπη Του καί τήν Εἰρήνη Του στούς ἀνθρώπους. Γιά τήν ἀκρίβεια ἔρχεται γιά νά γίνει ὁ ἴδιος «ἡ εἰρήνη ἡμῶν». Καί γίνεται ἡ εἰρήνη ἡμῶν καθώς γκρεμίζει τό μεσότοιχο τοῦ φραγμοῦ, τό ὁποῖο ἡ ἀνθρώπινη ἀλαζονεία εἶχε κτίσει ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Καθώς ἑνώνεται μέ τήν ἀνθρώπινη φύση μας στά ἄχραντα σπλάχνα τῆς Θεοτόκου, μᾶς εἰρηνεύει μέ τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί μέ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, καθώς πλέον βλέποντας τόν ἀδελφό σου βλέπεις Κύριον τόν Θεόν σου.
Ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων εἶναι συνήθως ἡμέρα, ὅπου οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας μιλοῦν γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου. Μιλοῦν μόνο ὅμως γιά τήν ἐπί γῆς εἰρήνη, χωρίς νά ἀναφέρονται στήν βασική προϋπόθεση τῆς ὑπάρξεώς της, πού εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά ἀναφέρονται στόν μόνο Εἰρηνοποιό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου λογοκρίνουν ἀκόμη καί τούς Ἀγγέλους, γιά νά μή μάθουν οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι τῆς γῆς μας ὅτι ἡ πραγματική εἰρήνη πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ὅμως τά χρόνια περνοῦν καί ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται. Οἱ ἄνθρωποι ὅπου γῆς περιμένουν τήν εἰρήνη ἀλλά βλέπουν διαρκῶς πολέμους. Περιμένουν τήν δικαιοσύνη ἀλλά βλέπουν διαρκῶς τήν ἀδικία. Περιμένουν τήν ἀγάπη καί συναντοῦν μόνο τό συμφέρον. Τό ἐρώτημα στά χείλη καί στίς καρδιές παραμένει. Ὁ Χριστός ἦλθε, γιατί δέν ἦλθε ἡ εἰρήνη του;
Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ θεωρήθηκε ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐξουσία τοῦ Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ τό παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Ἀπό τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας, ὅπου γῆς, διώκουν τόν Χριστό καί τήν εἰρήνη Του. Οἱ ἐξουσίες τοῦ κόσμου μας εἶναι οἱ μόνοι ἐχθροί τῆς εἰρήνης καί γι’ αὐτό τοῦ μόνου εἰρηνοποιοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄρχοντες τῶν Ἐθνῶν ἤ γιά τήν ἀκρίβεια οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν διώκουν τόν Χριστό καί τήν εἰρήνη Του. Γιατί ὁ Χριστός ἦλθε νά διακονήσει τόν ἄνθρωπο, ἐκεῖνοι ὅμως θέλουν νά τόν ἐξουσιάζουν. Γιατί ὁ Χριστός μέ τήν Ἐνανθρώπησή Του ἔδειξε τό ἀληθινό μέτρο τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. Στό ἐρώτημα πόσο ἀξίζει ὁ ἄνθρωπος; ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐκπληκτική γιά τόν ἄνθρωπο καί ὀδυνηρή γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας. Τόσο, ὥστε ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη του. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐξουσίας ὅμως ὑποτιμοῦν διαρκῶς τόν ἄνθρωπο, τόν εὐτελίζουν, τόν ἀπαξιώνουν, τόν ἀντιμετωπίζουν σάν ἀντικείμενο χρήσης, σάν χρήσιμο ἐργαλεῖο γιά τίς ἀνάγκες τους, σάν ὑλικό ἐκμεταλλεύσιμο γιά τά συμφέροντα τους, τόν σκοτώνουν γιά νά ὠφεληθοῦν ἀπό τό θάνατό του, τόν διώχνουν ἀπό τίς δουλειές του, γιά νά πᾶνε καλά οἱ δικές τους. Ὁ Χριστός ἀποδεικνύεται ὡς ὁ μόνος ἀληθινά φιλάνθρωπος, γιατί θυσιάζεται γιά τόν ἄνθρωπο καί δέν θυσιάζει τόν ἄνθρωπο.
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας μισοῦν τό Χριστό καί τήν Εἰρήνη Του, γιατί ἀποδεικνύει τήν ὑποκρισία τους. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας δέν θυσιάζονται, ἀλλά θυσιάζουν τούς ἀνθρώπους γιά τά δικά τους συμφέροντα. Δέν πᾶνε στό πεδίο τῆς μάχης γιά νά θυσιασθοῦν γιά τό λαό τους. Θυσιάζουν τά παιδιά τοῦ λαοῦ, αὐτούς στέλνουν στόν πόλεμο, γιά νά ἀπολαύσουν αὐτοί τήν ἐξουσία τους. Διαβάζουμε καί μαθαίνουμε γιά τίς μεγάλες δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἀδίστακτα μεθοδεύουν τήν ἀποσταθεροποίηση τῶν κρατῶν, προκειμένου νά πλουτίσουν μέ τά πετρέλαια, μέ τίς πωλήσεις ὅπλων καί ὅλα τά σχετικά, ἀδιαφορώντας γιά τίς ἑκατόμβες τῶν ἀνθρώπων πού χάνονται. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας εἶναι οἱ μόνοι ἀληθινοί ἐχθροί τῆς εἰρήνης, οἱ μόνοι σκληροί ἐγκληματίες. Ὁ εἰρηνοποιός Χριστός τούς περιγράφει τόσο καλά: «Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν λαῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ ἰσχυροί αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν»
Βλέπετε πῶς κατήντησαν τήν πατρίδα μας οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας; Εἴδατε τήν ἄρνησή τους νά συνεργασθοῦν μεταξύ τους γιά τήν σωτηρία της, ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου; Ὁ καθένας θέλει μόνος του νά σώσει τήν πατρίδα, γιατί θέλει αὐτός μόνος νά ἀπολαμβάνει τήν ἐξουσία. Σέ ἀντίθεση μέ ὅλους αὐτούς, ὁ Χριστός κενώνει τόν ἑαυτό του ἀπό τήν θεϊκή του δόξα, ταπεινώνεται γιά νά μᾶς συναντήσει. Ταπεινώνεται γιατί μᾶς ἀγαπᾶ. Γιατί δέν ὑπάρχει ἀγάπη χωρίς ταπείνωση καί δέν ὑπάρχει ταπείνωση πού νά μήν προσφέρεται ὡς ἀγάπη καί κένωση. Εἴδατε σέ κανένα ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας τήν ταπείνωση; Ὅλοι τους ἀλαζόνες, ἐγωϊστές, ἐγωπαθεῖς, ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἡ ἱστορία ἀρχίζει ἀπό αὐτούς. Δέν διψοῦν γιά τήν ἀγάπη, ἀλλά γιά τήν ἐξουσία.
Ὅλοι οἱ ἄρχοντες διώκουν τόν Χριστό καί τήν παρουσία του ἀπό τήν ζωή τοῦ κόσμου, γιατί θέλουν τόν κόσμο ὑποταγμένο καί ὄχι ἐλεύθερο. Ἡ Εὐρώπη ἀρνήθηκε τίς ρίζες της. Ἀρνήθηκε νά παραδεχθεῖ τίς χριστιανικές της ρίζες καί νά τίς συμπεριλάβει στό Σύνταγμά της. Ποιοί ἀρνήθηκαν; Οἱ ἄρχοντές της. Στήν πατρίδα μας πολεμοῦν τήν πίστη, προσπαθοῦν νά περιθωριοποιήσουν τήν Ἐκκλησία, θέλουν νά κατεβάσουν τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες, γιά νά μή μάθουν ποτέ τά παιδιά πόσο σημαντικά εἶναι καί πόσο ἀξίζουν. Ζητοῦν νά σταματήσει ἡ πρωϊνή προσευχή, γιά νά μή μποροῦν τά παιδιά μας νά ζήσουν λίγη γλυκύτητα στήν καρδιά τους. Στούς ἐμπόρους, βλέπετε, δέν ἀρέσουν οἱ μεγάλες τιμές, θέλουν φθηνό τό ἐμπόρευμα. Τά νειᾶτα τῆς Πατρίδας μας εἶναι ἡ μεγάλη ἀγορά ἀπό τήν ὁποία ὅλοι οἱ διεφθαρμένοι ἔμποροι προσπαθοῦν νά ψωνίσουν. Ἐμπορεύονται τούς ἀνθρώπους μέ ἀντίτιμο τά πάθη τους. Αὐτή τήν ἐμπορία ἐξυπηρετοῦν καί τά ποικίλα σύμφωνα πού καταστρέφουν τήν εἰρήνη Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο.
Ὁ Χριστός ὅμως ἔρχεται ὄχι σάν ὁ μικρούλης καί ἀκίνδυνος Χριστός τῆς Φάτνης, ἀλλά σάν ἐλευθερωτής. Μᾶς τό εἶπε ὁ Ἴδιος: «Δέν ἦλθα νά φέρω εἰρήνη ἀλλά μάχαιρα. Ἦλθα νά διχάσω τό γιό ἀπό τόν πατέρα του καί τήν μάνα ἀπό τήν κόρη της καί θά εἶσθε μισούμενοι ὑπό πάντων διά τό Ὄνομά μου». Ὁ μόνος ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ διάβολος τοῦ ὁποίου τό ἔργο ἔρχεται νά καταλύσει. Ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ δαιμονικές δυνάμεις, πού μέ ποικίλα προσωπεῖα ἔχουν στόχο νά ἀφανίσουν τό Χριστό, γιά νά ἐξουδενώσουν τόν ἄνθρωπο. Ἔρχεται ταπεινός καί ἀδύναμος γιά νά κάνει ἐμᾶς δυνατούς
Ἐμεῖς δυστυχῶς δεχθήκαμε τούς σύγχρονους διαβόλους, πού προσπαθοῦν νά καλλιεργήσουν τήν ἀμφιβολία στίς καρδιές μας, γιά τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ἀγάπη Του, γιά τήν Εἰρήνη πού φέρνει πρῶτα στίς καρδιές καί μετά στόν κόσμο μας. Διαβάλλουν τό Χριστό γιατί αὐτοί εἶναι ἀνίκανοι νά ἀγαπήσουν ἐμᾶς. Ἐμεῖς παρασυρθήκαμε ἀπό τά λόγια τους καί ὑποταχθήκαμε στίς ἐξουσίες τους, τρέξαμε πίσω τους σάν κομπάρσοι σέ θίασο καί τώρα ζοῦμε τήν λεηλασία τους. Ὁ κόσμος ζεῖ σήμερα σέ ἕνα σκοτάδι. Πόλεμοι καί ἀκοές πολέμων. Φωνές καί ἀπειλές ἀπό παντοῦ. Τά πόδια τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐξουσίας σκληρά χύνουν τό αἷμα τῶν ἀδελφῶν μας, συντρίμμια καί ταλαιπωρία στούς δρόμους μας καί ὁδόν εἰρήνης δέν γνώρισαν οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνθρωποι στάθηκαν ἀνίκανοι γιά τήν εἰρήνη καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ μέσα τους κόσμου, γιατί ἐγκατέλειψαν τόν Χριστό. Ἡ Γέννηση Του, ἡ ἀληθινή σάρκωσή του καί εἴσοδος στόν κόσμο μας, εἶναι ἡ δοκιμασία ἡ δική μας, ἀλλά καί ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας μας.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας ἀνατέλλει καί πάλι τό φῶς τό τῆς γνώσεως. Οἱ Μάγοι μᾶς προτρέπουν νά προσκυνήσουμε τόν μόνο ἀληθινό ἥλιο τῆς δικαιοσύνης καί ὄχι τούς ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ ἀπατεῶνος, πού ἐκπροσωποῦν τό σκοτάδι. Σ’ αὐτό τό σκοτάδι τό πνευματικό ἀνατέλλει ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Ὁ Λαός πού κάθεται στό σκοτάδι μπορεῖ τώρα νά δεῖ τό ἀληθινό Φῶς, πού ἔρχεται σέ μᾶς μέ τό Πρόσωπο τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπείνωσης. Αὐτό τό Φῶς εὔχομαι νά καταλάμψει τίς καρδιές ὅλων μας, γιά νά μπορέσουμε νά ξαναβροῦμε τίς ψυχές μας πού χάσαμε.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ
Ἱκέτης πάντων ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου
Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

ο Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.