Ένα κάθε μήνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Αὔγουστος 2015

Ἕνα κάθε μήνα

Ἀγαπητοὶ μου Ἐνορίτες,
Ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ τίθενται μεταξὺ μας τὰ ἐρωτήματα: Γιατὶ ἄραγε νά ὑπάρχει τόση ταραχὴ στόν κόσμο; Γιατὶ νά ὑπάρχει ἀσυνεννοησία; Γιατὶ νά ὑπάρχουν ὅλες αὐτὲς οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων; Μικρὲς ἤ μεγάλες. Σὲ προσωπικὸ ἤ κοινωνικὸ ἤ παγκόσμιο ἐπίπεδο; Δέν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τὴν ἀλήθεια; Δέν βλέπουν τὸ καλό; Τὸ σωστό; Τὸ ἠθικό; Τὸ τίμιο;
Ἀπ’ ὅ, τι φαίνεται, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι δέν βλέπουν. Εἶναι σὰν νά ζοῦν σὲ βαθὺ σκοτάδι. Καὶ γι’ αὐτὸ οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τους καὶ ἡ ποικίλη ἀναταραχή. Λείπει τὸ φῶς. Λείπει τὸ Φῶς, μὲ Φ κεφαλαῖο. Αὐτό τό Φῶς εἶναι ὁ Θεός. Ἐπειδή λείπει ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ καὶ ὑπάρχει αὐτό τὸ σκοτάδι. Τὸ πνευματικὸ σκοτάδι.
Ὅμως, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι ἀλήθεια ὅτι λείπει τὸ Φῶς. Τὸ Φῶς, ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός, εἶναι πανταχοῦ παρών. Καὶ λάμπει, καὶ φωτίζει. Σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τόν ἀδιάψευστο λόγο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, «Τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. Γ΄ 19). Ὁ Θεὸς Λόγος ἦρθε στόν κόσμο, ἔγινε ἄνθρωπος. Εἶναι παρών ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, καὶ λάμπει καὶ φωτίζει τόν κόσμο!
Τὸ πρόβλημα δέν εἶναι στὸ Φῶς. Τὸ Φῶς δέν ἀπουσιάζει, εἶναι παρόν καὶ λάμπει. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ δέν βλέπουμε τὸ Φῶς. Ἐμεῖς, ποὺ μπορεῖ νά εἴμαστε τυφλοὶ ἤ νά δημιουργοῦμε παραπέτασμα σκοτεινό, γιά νά μὴν ἀφήσουμε τὸ Φῶς ὥστε νά ’ρθεῖ καί νά φωτίσει τή ζωή μας. Θλιμμένα καί μέ παράπονο συνεχίζει ὁ Ἰησοῦς Χριστός, «Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος παρὰ τὸ φῶς», (Ἰωάν. Γ΄ 19). Δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι ἀγάπησαν πιό πολύ τό σκοτάδι παρά τό Φῶς!!!
Τὸ ἄκτιστο φῶς τοῦ πάντοτε δοξασμένου καὶ λάμποντος Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ εἶδαν, ὅσο ἦταν δυνατόν, οἱ τρεῖς μαθητές, ὁ Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, ἐπάνω στό ὅρος Θαβώρ, ὅταν αὐτοὶ μεταμορφώθηκαν καὶ ἔλαμψαν καὶ ἄνοιξαν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τους. Ἐκείνη τή στιγμή, ταυτόχρονα μὲ τὸ ὑπερκόσμιο θέαμα, ἀκούστηκε καὶ ἡ ὑπερκόσμια φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ποὺ ἔλεγε: «Αὐτός ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὦ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. ΙΖ΄ 5)
Ὁ Ἰησοῦς ἐπάνω στό ὄρος Θαβώρ λάμπει ὑπέρ τόν ἥλιο,
οἱ τρεῖς μαθητές του, λάμπουν καί αὐτοί,
ὁ Θεός Πατήρ διακηρύττει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεός, εἶναι ὁ Υἱός του,
ὁ Θεός Πατήρ ἐντέλεται στούς ἀνθρώπους νά ἀκοῦν αὐτά πού διδάσκει ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Ἡ ἀπάντηση στά ἀρχικά ἐρωτήματα δόθηκε:
Ἡ ταραχὴ στόν κόσμο θὰ λείψει, ὅταν οἱ ἄνθρωποι δεχθοῦν τὸ Φῶς, ὅταν δεχθοῦν τὸν Θεό, ὅταν δεχθοῦν τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό!
Ὅταν ἀκούσουν καί ὑπακούσουν στὸν λόγο Του!
Ὅταν ἡ στάση μας ἀπέναντί Του, γίνει στάση ἀγάπης καί ὑπακοῆς!

Μὲ κάθε εὐλογία καὶ εὐχὴ

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.