Πανήγυρις στο εξωκκλήσι του Αγίου Αχιλλείου στη Σιάτιστα.

Με εκκλησιαστική ευλάβεια, η πόλη της Σιάτιστας πανηγύρισε τον Άγιο Αχίλλειο, Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης τον θαυματουργό, την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου.

Την παραμονή εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και αρτοκλασία, από τους Ιερείς της Ενορίας του Αγίου Νικολάου π. Βασίλειο και π. Νέστορα.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο π. Βασίλειος, αναφερθείς στον βίο του Αγίου Αχιλλείου, επισήμανε, πότε φεύγει η χάρις του Θεού από τους ανθρώπους και αναφέρθηκε στην αγιότητα και χάρη των λειψάνων των αγίων της Εκκλησίας μας. Η χάρη του Θεού «απομακρύνεται» όταν απιστούμε σ’ Αυτόν και όταν αθετούμε τους λόγους του και το θέλημά του. Τα άγια λείψανα είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος και ενεργούν ποικίλα θαύματα και προστασία και εκδίωξη δαιμόνων, και εκχέουν ευλογία και αγιότητα.

Αμέσως μετά τον Εσπερινό έγινε η Ιερά Λιτανεία της Εικόνος του Αγίου Αχιλλείου γύρω από τον Ιερό Ναό.

Ανήμερα της πανηγύρεως, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν οι Ιερείς π. Βασίλειος και π. Νέστορας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι Ιερείς ανέγνωσαν την ευχή, «Εἰς προστασίαν ἀμπελώνων καὶ χωραφίων».

Εὐχή εἰς προστασίαν ἀμπελώνων καὶ χωραφίων
(Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου)

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ γεωργός ἐστί.
Σὺ καὶ τοὺς Ἀποστόλους σου ἐκάλεσας κλήματα.
Σὺ καὶ τὸν Ἰσραήλ, ὡς ἄμπελον, ἐξ Αἰγύπτου μετῆρας. Ἐξέβαλες ἔθνη καὶ κατεφύτευσας αὐτόν.
Οὕτω καὶ νῦν, Δέσποτα, ἐπιφοίτησον ἐπὶ τοὺς ἀμπελώνας τῶν δούλων σου, ρίζωσον, βάθυνον τὸ ἔλεός σου ἐπ’ αὐτούς. Δὸς αὐτοῖς φύλακα τὴν σὴν βοήθειαν. Περιχαράκωσον τάς εἰσόδους καὶ ἐξόδους αὐτῶν τῇ προνοίᾳ σου.
Λύτρωσαι αὐτοὺς καὶ πᾶσαν τὴν περιοχὴν αὐτῶν, ἀπὸ πάσης χαλάζης, ἀπὸ χιόνος καὶ κρυστάλλου φερομένου βιαίως, ἀπὸ φρικτῶν κρυμῶν καὶ πνευμάτων καύσωνος. Ἀπὸ καταιγίδος καὶ πάσης ἁπαξαπλῶς ἐφόδου ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.
Ἔπιδε καὶ ἐπίσκεψε τάς ἀμπέλους ταύτας, ἅς ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου. Ἵνα ἀποδώσωσι ἐν καιρῷ τοὺς καρποὺς αὐτῶν, καὶ καταξιωθῶμεν τρυγῆσαι καὶ προσκομίσαι σοι ἐξ αὐτῶν, εἰς τὸ μεταποιηθῆναι εἰς αἷμα σοῦ τοῦ Χριστοῦ.
Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.