Καταγραφή δικαιούχων για δωρεάν διανομή τροφίμων. Πρόγραμμα έτους 2013

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά.

Η Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης ανακοινώνει ότι και φέτος θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων (Πρόγραμμα Ε.Ε 2013 – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

Με βάση τη νέα απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 414, με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2013, δικαιούχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του Άρθρου 4 είναι οι εξής:

  1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα να είναι μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

α) για οικογένεια με 2 μέλη μέχρι και 10.700 €,

β) για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι και 11.520 €,

γ) για οικογένεια με 4 μέλη μέχρι και 14.400 €,

δ) για οικογένεια με 5 μέλη μέχρι και 17.280 €,

ε) για κάθε ένα  προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις Ενορίες στις οποίες ανήκουν.

Στην Ενορία του Αγίου Νικολάου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κατά τις ώρες από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης. (χορηγείται από τις Ενορίες)

2). Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο.

4). Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

5). Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του έτους 2012.

6). Βεβαιώσεις σπουδών (για προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν).

7). Έγγραφο για την πιστοποίηση ανιάτου νοσήματος από κρατικό φορέα (για όσους πάσχουν από βαρύ, δυσίατο ή ανίατο νόσημα).

Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

πέραν της προθεσμίας 29 Μαρτίου 2013.

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

  • Αποκλείονται του προγράμματος από την Ιερά Μητρόπολη όσοι παίρνουν τρόφιμα από άλλους φορείς (αναπήρων, πολυτέκνων – τριτέκνων)
  • Αίτηση υποβάλλει ο σύζυγος της οικογένειας.
  • Η χήρα μητέρα της οικογένειας.
  • Ο άγαμος ή η άγαμη που μένουν μόνοι τους.
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.